Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 2 donderdagmiddag                  
  19-11-2019                              
  A-Lijn 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov gem. score                  
         %      %       %      %       %        %                  
     1 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     56,85     64,17     54,64     61,61  min.score.       59,32 1 CTRL: L + 5%            
     2 André Borgman - Jaap Donkervoort     58,33     61,46     46,58     62,08  min.score.       57,11 1 CTRL: U +  2.5%            
     3 Piet Homan Wijtze de Vries     60,71     56,60     52,98  min.score.      53,08      55,84 1 CTRL: I - 2,5%            
     4 Herman Harte - Gerard Nelis     59,23     51,74     54,35     52,08  min.score.       54,35 1 CTRL: M - 1,25%            
     5 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs  min.score.      44,79     55,83     56,67     58,51      53,95 1 CTRL: W minste resultaat          
     6 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     50,00  min.score.      49,43     51,19     59,82      52,61 1 CTRL: a/b/c/d Stand berekenen          
     7 Bep Feibus - Ria Verreij     55,83  min.score.      43,15     59,40     50,89      52,32 1                
     8 Els Bakker - Toos Visbeen  min.score.      49,17     55,68     49,11     54,82      52,20 1                
     9 Alba Arnau - Jetty Persoon     45,83     55,56     54,58  min.score.      52,14      52,03 1 Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)  
   10 Jolly Groen - Bruria Ohana  n.a.      47,21     64,46     51,19     41,73      51,15 1 Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
   11 Bea v. Diemen     45,24     44,58     54,35  min.score.      59,82      51,00 1 Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
   12 Ans Frischy - Herman Koperdraad  min.score.      47,57     50,89     52,80     47,92      49,80 1 Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
   13 Herman Groenendal - Piet Hooijman  min.score.      54,17     47,89     45,30     51,55      49,73 1 Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
   14 Joke v. Noord - Sieny Spier     45,54     45,00  min.score.      58,27     49,70      49,63 1 Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle      
   15 Joke Agricola - Loes Bruinsma     55,36     48,33     46,85  min.score.      47,92      49,62 1 min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.      
   16 Ruth Brands - Gerarda Kreike     48,27     49,58     48,21     46,43  min.score.       48,12 1 n.a.                   Niet aanwezig.          
   17 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer  min.score.      50,69     43,72     41,37     54,94      47,68 1                
   18 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren     52,92     43,06     44,64  min.score.      44,64      46,32 1                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                                  
  B-Lijn 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov gem. score                  
         %      %       %      %       %        %                  
     1 Henriëtte Rodenburg - Marc Sené  min.score.      47,22     64,72     66,67     55,83      58,61 1                
     2 Liesbeth Mol - Bob Lanser     59,72     48,96     64,24  min.score.      53,75      56,67 1                
     3 Marjo de Boom - Roos Korver  min.score.      55,21     55,83     53,47     58,33      55,71 1                
     4 Frans blijleven - Jos Kolk     52,50  min.score.      55,56     53,47     61,25      55,70 1                
     5 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren     56,25  min.score.      50,63     60,42     48,33      53,91 1                
     6 Ria en Jos Brockhoff     56,60     53,13  min.score.      54,86     50,42      53,75 1                
     7 Marijke Aikink - Phia Luhlf     51,04     64,93     51,74     46,53  n.a.       53,56 1                
     8 Yvonne Koestal - Ria Slagboom  min.score.      50,69     49,58     45,83     57,50      50,90 1                
     9 Henny Garbode - Jan Brugman     52,08     43,75  min.score.      47,57     58,33      50,43 1                
   10 Tine-Beth en Joop v.Leersum     50,42     51,74  min.score.      50,69     48,75      50,40 1                
   11 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout     58,23     43,42     44,10     54,17  min.score.       49,98 1                
   12 Gerard Mollers - John Vredenburg     46,67     40,63     53,82  min.score.      58,33      49,86 1                
   13 Els v.d.Kar - Ria Schönthal     49,65     51,74     40,90     50,00  min.score.       48,07 1                
   14 Betty Harte - Cora Kolk     44,10     57,99     37,50     50,69  min.score.       47,57 1                
   15 Riet Bouten - Trees Dienaar     43,75  n.a.      50,83     41,32     53,08      47,25 1                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
                                 
  C-Lijn 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov gem. score                  
         %      %       %      %       %        %                  
     1 Gerard Cordes - Leo Nieuwendijk     62,92  min.score.      73,61     52,68     50,69      59,98 1                
     2 Anneke Groenendal - Jopie Tan  min.score.      52,92     56,94     58,63     50,69      54,80 1                
     3 Zosja Berdowski - Hermien de Jong     55,00  min.score.      55,53     50,89     56,60      54,51 1                
     4 Frida Danko - Fred Lucassen     52,08     51,25  n.a.      51,49     56,94      52,94 1                
     5 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl     49,58     49,17  min.score.      52,38     60,42      52,89 1                
     6 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta     60,42     47,50     45,83     55,65  n.a.       52,35 1                
     7 Wil Blansert - Lydia Nossent      58,75     48,33     56,60     44,94  min.score.       52,16 1                
     8 Joke de Groot - Jos Walkers     54,58     49,58     49,31  min.score.      48,96      50,61 1                
     9 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     49,58     55,00     47,22  min.score.      50,00      50,45 1                
   10 Riet v.d.Linden - Anneke Lodder     42,50  n.a.      58,36     45,24     55,56      50,42 1                
   11 Els Bijnen - Lies Hofland  min.score.      52,50     47,22     47,62     48,61      48,99 1                
   12 Toos Goes - Adriana Mouthaan     51,25     49,17     43,06  min.score.      51,74      48,81 1                
   13 Suze Gerber - Monique Jansen     40,83  n.a.      44,27     61,61     45,14      47,96 1                
   14 Lia Wahlen - Paul Nieuwendijk     43,33  min.score.      44,79     52,98     48,61      47,43 1                
   15 Jan Kolk - Gerard Voortallen  min.score.      45,00     37,15     50,30     39,58      43,01 1                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                 0                
   -                                  
  D-Lijn 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov gem. score                  
         %      %       %      %       %        %                  
     1 Tony Helsloot - Bea Schipperijn     51,04     61,11  min.score.      54,13     62,57      57,21 1                
     2 Willemien Ruhe - Jan Harte     57,99     52,08     64,58  min.score.      53,82      57,12 1                
     3 Lien Onderwater - Ank Wahlen     49,65     65,97     54,33     52,50  min.score.       55,61 1                
     4 Janny en Albert Hulleman  n.a.      58,75     60,94     49,93     51,74      55,34 1                
     5 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands     48,26     49,31  n.a.      59,79     63,89      55,31 1                
     6 Rita Verkaik - Tom Verheijden     51,04  min.score.      59,08     53,99     56,04      55,04 1                
     7 Betty Denker - Bep Steffens     61,11     51,04     58,36     42,08  min.score.       53,15 1                
     8 Ted de Gee - Piet Groen     48,26     62,64     50,50     48,99  min.score.       52,60 1                
     9 Ria en Trike Hulleman  min.score.      57,29     48,17     48,65     52,10      51,55 1                
   10 Carla Françios - Bart v. Abbe     55,90  n.a.      45,95     46,57     50,69      49,78 1                
   11 Anna v.d.Burg - Dick Donath     50,00     47,22     46,25     52,40  min.score.       48,97 1                
   12 Janneke Jacobs - Tonny Struik     44,10  min.score.      47,22     54,06     50,00      48,85 1                
   13 Marion Duijzend - Matty Spaargaren  min.score.      47,57     42,08     54,62     50,00      48,57 1                
   14 Ria Overweg - Gerard v.d.Wel     53,82  min.score.      46,25     42,99     48,26      47,83 1                
   15 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe     59,17     42,71     44,35     41,67  min.score.       46,98 1                
   16 Mia v Geet  - Tilda v.d.Zwaan     38,89     41,32     53,48  n.a.      44,24      44,48 1                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                 0                
                                 
                                 
  E-Lijn 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov gem. score                  
         %      %       %      %       %        %                  
     1 Riet Lammers - Carla Vosse     60,00     58,33     59,27     57,71  min.score.       58,83 1                
     2 Bep Brockhoff - Anne Lammers     59,17     62,64     55,42  min.score.      55,83      58,26 1                
     3 Ursula en Arnout Linzen  n.a.      50,83     49,90     59,24     55,56      53,88 1                
     4 Hans v.Baaren - Rob Klein     52,50     44,17     49,38     61,30  n.a.       51,84 1                
     5 Emilie Goudsmit - Ada Stoof      44,58     52,92     62,50  n.a.      44,17      51,04 1                
     6 Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf     44,17     62,50     48,85     48,07  n.a.       50,90 1                
     7 Jolanda Dijkstra - Tiny Simonsma     51,25     42,50  min.score.      51,96     56,94      50,66 1                
     8 Caty Bernhard - Itje de Vries     54,58     48,75  min.score.      48,37     49,17      50,22 1                
     9 Janny Doekes - Els Vermeer      49,58     59,17  n.a.      38,91     45,00      48,17 1                
   10 Ans Celie - Corrie Moens     43,75     42,08     55,21  min.score.      47,22      47,07 1                
   11 Gemma ter Linden - Gerda Sanders     51,25     44,17  min.score.      43,85     48,33      46,90 1                
   12 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel     47,92     33,33     41,35     56,88  n.a.       44,87 1                
   13 Anne Marie Tellinga - Wim Tolsma     41,25     46,67     38,23     50,42  n.a.       44,14 1                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
   -                         -   0                
                                 
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)                              
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)                      
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)                      
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).                      
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!                    
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle                          
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.                          
  n.a.                   Niet aanwezig.