Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 3 donderdagmiddag
  16-1-2020            
  A-Lijn 21-nov 28-nov 12-dec 9-jan 16-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Herman Harte - Gerard Nelis     60,76  min.score.      63,60     58,33     58,33      60,26
     2 André Borgman - Jaap Donkervoort     59,38     57,74     53,27  min.score.      60,12      57,63
     3 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     51,04     59,82     59,32     54,17  min.score.       56,09
     4 Bea v. Diemen  min.score.      47,31     63,60     63,76     47,22      55,47
     5 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     53,82  min.score.      46,40     58,63     60,71      54,89
     6 Piet Homan Wijtze de Vries     60,42     58,33     47,41  min.score.      48,51      53,67
     7 Joke v. Noord - Sieny Spier/Roos Thomas  min.score.      50,30     53,07     52,68     54,17      52,56
     8 Bep Feibus - Ria Verreij     44,10     45,54     59,94  min.score.      59,23      52,20
     9 Els Bakker - Toos Visbeen  n.a.      41,31     61,52     48,39     56,85      52,02
   10 Joke Agricola - Loes Bruinsma     43,40     50,00  min.score.      63,10     45,83      50,58
   11 Henriëtte Rodenburg - Marc Sené     47,92     55,36  min.score.      53,33     45,24      50,46
   12 Alba Arnau - Jetty Persoon     47,92     55,42     48,04     48,21  min.score.       49,90
   13 Ans Frischy - Herman Koperdraad     54,17     51,79     44,73  min.score.      47,02      49,43
   14 Herman Groenendal - Piet Hooijman  min.score.      44,58     49,11     51,79     49,11      48,65
   15 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     45,49     50,00     44,23  min.score.      46,68      46,60
   16 Marjo de Boom - Roos Korver     38,89     48,81     48,03     50,00  min.score.       46,43
   17 Liesbeth Mol - Bob Lanser     50,00     38,93     46,64     43,06  min.score.       44,66
   -   Jolly Groen - Bruria Ohana  n.a.      57,14  n.a.      37,20  n.a.            -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  B-Lijn 21-nov 28-nov 12-dec 9-jan 16-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Henny Garbode - Jan Brugman     51,74  min.score.      61,31     57,64     57,29      57,00
     2 Yvonne Koestal - Ria Slagboom     55,17     51,39  min.score.      63,76     54,17      56,12
     3 Jos Kolk - Paul Straeter  min.score.      48,61     61,01     57,43     56,94      56,00
     4 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren     62,15  min.score.      47,92     55,56     55,90      55,38
     5 Gerard Mollers - John Vredenburg     48,47     53,33     63,10     52,78  min.score.       54,42
     6 Marijke Aikink - Phia Luhlf     57,01     58,33     52,38  n.a.      46,18      53,48
     7 Tine-Beth en Joop v.Leersum     50,56  min.score.      55,95     54,51     50,35      52,84
     8 Ruth Brands - Gerarda Kreike     55,21     53,40  min.score.      52,08     50,42      52,78
     9 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer     51,04     48,47  min.score.      56,32     53,33      52,29
   10 Anneke Groenendal - Jopie Tan  min.score.      41,32     56,55     54,17     55,83      51,97
   11 Gerard Cordes - Leo Nieuwendijk  min.score.      48,26     52,08     47,99     50,83      49,79
   12 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren     52,99     51,18     39,88  min.score.      54,51      49,64
   13 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout     49,31     56,60     49,11     43,06  min.score.       49,52
   14 Zosja Berdowski - Hermien de Jong     44,10     45,83     51,19     49,31  min.score.       47,61
   15 Ria en Jos Brockhoff     50,69     51,04  min.score.      41,39     46,53      47,41
   -   Ria Spiekman - Ria Tiemessen  n.a.   n.a.      48,21     53,82  n.a.            -  
   -   Sonja en Joop Letteboer  n.a.   n.a.   n.a.      47,22     45,83           -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
   -                
               
  C-Lijn 21-nov 28-nov 12-dec 9-jan 16-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Els Bijnen - Lies Hofland  min.score.      55,90     63,54     62,23     54,76      59,11
     2 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     51,74  min.score.      48,03     67,80     53,23      55,20
     3 Riet Bouten - Trees Dienaar     56,59  min.score.      60,76     48,90     54,27      55,13
     4 Els v.d.Kar - Ria Schönthal  min.score.      64,24     52,43     51,21     50,87      54,69
     5 Willemien Ruhe - Jan Harte     55,90     56,94     59,38     44,19  n.a.       54,10
     6 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl     49,10     53,82  min.score.      51,90     61,39      54,05
     7 Riet v.d.Linden - Anneke Lodder     50,49     49,83     51,74     54,43  min.score.       51,62
     8 Wil Blansert - Lydia Nossent      55,21     47,92     52,78  min.score.      48,19      51,03
     9 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta  min.score.      39,93     53,82     49,55     58,85      50,54
   10 Lien Onderwater - Ank Wahlen     51,04     47,92  min.score.      43,04     58,33      50,08
   11 Frida Danko - Fred Lucassen     55,56     51,04     43,06     50,09  min.score.       49,94
   12 Joke de Groot - Jos Walkers     53,06     48,26     52,78  min.score.      44,34      49,61
   13 Tony Helsloot - Bea Schipperijn  min.score.      52,78     50,69     40,87     46,53      47,72
   14 Betty Harte - Cora Kolk     51,74     43,75  min.score.      50,71     44,57      47,69
   15 Toos Goes - Adriana Mouthaan     45,14     40,97     46,18     49,29  min.score.       45,40
   -   Ellen Jacobs - Riet Witteboon  n.a.   n.a.   n.a.      48,90     46,88           -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  D-Lijn 21-nov 28-nov 12-dec 9-jan 16-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Carla François - Bart v. Abbe     57,29  n.a.      49,65     67,01     68,40      60,59
     2 Suze Gerber - Monique Jansen     55,56     60,69  min.score.      65,28     54,17      58,93
     3 Ted de Gee - Piet Groen     63,54     58,96     53,13  min.score.      51,74      56,84
     4 Marion Duijzend - Matty Spaargaren  n.a.      50,28     53,82     56,42     63,89      56,10
     5 Betty Denker - Bep Steffens     48,61     49,83  min.score.      60,76     57,99      54,30
     6 Rita Verkaik - Tom Verheijden     56,94  n.a.      47,57     64,58     47,22      54,08
     7 Jan Kolk - Gerard Voortallen     48,26  min.score.      65,97     47,57     52,78      53,65
     8 Anna v.d.Burg - Dick Donath     54,51     49,38     59,38  min.score.      50,35      53,41
     9 Janny en Albert Hulleman     53,13     53,40     60,07     44,44  n.a.       52,76
   10 Ria en Trike Hulleman  min.score.      47,83     46,18     49,65     51,04      48,68
   11 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands     45,14     53,19     47,33     47,57  min.score.       48,31
   12 Lia Wahlen - Paul Nieuwendijk  min.score.      51,67     47,92     45,14     45,14      47,47
   13 Bep Brockhoff - Anne Lammers     47,22     52,50     40,28  min.score.      48,26      47,07
   14 Janneke Jacobs - Tonny Struik     45,49     41,94  n.a.      45,49     34,72      41,91
   15 Riet Lammers - Carla Vosse     38,89     33,40  n.a.      39,93     39,93      38,04
   -   Judith Goudsmit - Karin de Leeuw  n.a.      53,54  n.a.   n.a.   n.a.            -  
   -   Roosje lewis - Max Groen  n.a.      48,55  n.a.   n.a.   n.a.            -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
               
               
  E-Lijn 21-nov 28-nov 12-dec 9-jan 16-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Ria Overweg - Gerard v.d.Wel     57,08     56,39     58,85  n.a.      56,42      57,19
     2 Hans v.Baaren - Rob Klein  n.a.      61,12     54,69     57,71     54,24      56,94
     3 Janny Doekes - Els Vermeer      63,33     42,36  n.a.      53,92     64,13      55,94
     4 Mia v Geet  - Tilda v.d.Zwaan     50,83  min.score.      60,42     53,75     55,83      55,21
     5 Jolanda Dijkstra - Tiny Simonsma  min.score.      56,25     50,52     53,40     53,99      53,54
     6 Ursula en Arnout Linzen     50,42     54,72  n.a.      59,44     49,24      53,46
     7 Gerda Sanders - Anne Marie Tellinga     56,59  min.score.      54,17     51,22     44,44      51,61
     8 Els Bosman - Tinerke v.d.Kroon     56,25     50,00  min.score.      48,85     48,26      50,84
     9 Emilie Goudsmit - Ada Stoof      49,17     51,77     47,33     54,44  min.score.       50,68
   10 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe  min.score.      51,34     45,83     43,48     57,99      49,66
   11 Caty Bernhard - Itje de Vries     42,92     53,09  min.score.      44,93     54,69      48,91
   12 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel     45,83     46,18     54,17     40,87  min.score.       46,76
   13 Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf     44,17     46,12  min.score.      42,08     52,60      46,24
   14 Ans Celie - Corrie Moens     52,08     40,33     44,79     38,99  min.score.       44,05
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)    
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)    
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).    
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!  
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.