Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 3 donderdagmiddag
  21-2-2019            
  A-Lijn 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 André Borgman - Gerard Vermeer     59,52     66,67     56,25  min.score.      62,50      61,24
     2 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     51,49     60,42     73,26  min.score.      59,52      61,17
     3 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     55,06     57,64  min.score.      61,46     55,95      57,53
     4 Piet Homan - Wijtze de Vries     53,57     51,39     54,51     67,36  min.score.       56,71
     5 Harry Blom - Jaap Donkervoort     54,76     54,17     53,82  min.score.      55,06      54,45
     6 Herman Harte - Gerard Nelis     52,38     63,19     48,96     52,78  min.score.       54,33
     7 Bea v.Diemen - Herman Koperdraad  min.score.      54,17     48,96     57,29     55,06      53,87
     8 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer     46,13     52,78     58,93     45,49  min.score.       50,83
     9 Alba Arnau - Jetty Persoon     56,85  min.score.      56,94     38,89     49,40      50,52
   10 Els Bakker - Toos Visbeen     44,05     53,47  n.a.      48,61     54,70      50,21
   11 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren     50,89  min.score.      47,92     51,74     40,77      47,83
   12 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren  min.score.      40,97     45,49     46,18     56,55      47,30
   13 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     41,07  min.score.      41,67     56,60     49,70      47,26
   14 Liesbeth Mol - Bob Lanser     61,31     37,50  min.score.      44,79     41,96      46,39
   15 Henny Garbode - Jan Brugman     35,42     52,48     42,36  min.score.      50,60      45,22
   16 Gerard Mollers - John Vredenburg     47,59     32,29     50,00  n.a.      34,23      41,03
   -                         -  
   -                         -  
   -                
   -                
   -                
  B-Lijn 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Joke v. Noord - Roos Thomas     56,25     58,75     64,58     61,11  min.score.       60,17
     2 Herman Groenendal - Piet Hooyman     61,46     60,07     53,87  min.score.      49,65      56,26
     3 Yvonne Koestal - Ria Slagboom     50,35  min.score.      58,93     63,89     46,88      55,01
     4 Joke Agricola - Loes Bruinsma     57,29     48,61     51,49  min.score.      57,64      53,76
     5 Els Bijnen - Lies Hofland     48,61     50,83     53,87  min.score.      56,94      52,56
     6 Fien Busquet - Frida Danko     47,57  min.score.      50,30     53,13     58,33      52,33
     7 Henriëtte Roodenburg - Marc Serné     52,43  n.a.      50,89     52,08     53,47      52,22
     8 Wil Blansert - Lydia Nossent      48,75     60,76     50,00  min.score.      45,83      51,34
     9 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     54,86     46,53     49,11  n.a.      52,08      50,65
   10 Frans blijleven - Jos Kolk     43,06     58,75  min.score.      53,75     46,88      50,61
   11 Gerarda Kreike - Christine Lie  min.score.      40,63     52,38     55,21     51,39      49,90
   12 Els v.d.Kar - Ria Schönthal     48,26     45,00  min.score.      51,39     53,47      49,53
   13 Sonja en Joop Letteboer  min.score.      49,31     45,83     57,64     45,14      49,48
   14 Willemien Ruhe - Jan Harte     44,10     50,35  min.score.      49,33     50,00      48,45
   15 Marjo de Boom - Roos Korver     47,59     50,83     45,54     43,96  min.score.       46,98
   16 Bep Feibus - Ria Verreij     46,88     53,75     44,64  min.score.      40,63      46,48
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  C-Lijn 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Jolly Groen - Bruria Ohana     58,33     67,86     50,00     55,66  n.a.       57,96
     2 Joyce Udema - Monique Veenboer     59,58     57,44     52,78     56,67  min.score.       56,62
     3 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl     56,25     63,69     57,99     47,50  min.score.       56,36
     4 Anneke Groenendal - Jopie Tan     56,26  min.score.      57,71     56,18     49,65      54,95
     5 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout     54,17     62,20  min.score.      55,66     46,88      54,73
     6 Riet Bouten - Trees Dienaar     50,00     59,52     56,39  n.a.      52,78      54,67
     7 Anne Marie Tellinga - Wim Tolsma  min.score.      47,62     58,68     47,67     50,00      50,99
     8 Jan Kolk - Gerard Voortallen  min.score.      48,81     50,97     53,54     49,31      50,66
     9 Cora Kolk - Paul Straeter     48,75     49,40     52,78  min.score.      51,04      50,49
   10 Suze Gerber - Monique Jansen     51,67  min.score.      49,31     46,38     53,13      50,12
   11 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta     45,83  min.score.      46,88     54,06     51,74      49,63
   12 Betty Harte - Jos Walkers     56,67     44,05     45,14  min.score.      51,74      49,40
   13 Ria en Jos Brockhoff  n.a.      50,60     47,64     44,72     54,51      49,37
   14 Rita Verkaik - Tom Verheijden     45,55     46,43  min.score.      54,93     47,22      48,53
   15 Henny Fedema - Joke de Groot      45,42  min.score.      50,00     49,64     45,83      47,72
   16 Tony Helsloot - Bea Schipperijn     39,39     47,32     36,94     47,05  n.a.       42,68
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  D-Lijn 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Tine-Beth en Joop v.Leersum     61,25     59,90     53,33     58,85  min.score.       58,33
     2 Corrie Rats - Leo Nieuwendijk     55,83     53,13     58,33  min.score.      57,07      56,09
     3 Lien Onderwater - Ank Wahlen     47,50  min.score.      52,92     57,29     54,81      53,13
     4 Emilie Goudsmit - Ada Stoof en Partner     54,50     48,44  min.score.      48,13     61,25      53,08
     5 Max Groen - Rob Klein     54,00  n.a.      58,75     46,35     53,00      53,03
     6 Toos Goes - Adriana Mouthaan  min.score.      55,21     50,42     58,33     48,02      53,00
     7 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands     43,75     56,25     53,75  min.score.      54,35      52,03
     8 Ruth Brands - An Vosmeijer     44,50     46,97     50,83  n.a.      61,25      50,89
     9 Lia Wahlen - Paul Nieuwendijk     49,00     53,13  min.score.      49,48     48,59      50,05
   10 Anna v.d.Burg - Dick Donath     50,00  min.score.      52,50     50,00     38,63      47,78
   11 Betty Denker - Bep Steffens     55,00  n.a.      46,67     43,75     42,69      47,03
   12 Mia v Geet  - Tilda v.d.Zwaan  min.score.      42,19     45,83     50,52     48,28      46,71
   13 Ria Overweg - Gerard v.d.Wel     45,00     45,83     47,50     41,50  n.a.       44,96
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
               
  E-Lijn 24-jan 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Ria en Trike Hulleman     61,67     55,56  min.score.      63,72     58,75      59,93
     2 Janny Doekes - Els Vermeer   n.a.      53,02     53,57     56,67     57,00      55,07
     3 Janny en Albert Hulleman     58,33  min.score.      55,95     52,57     53,33      55,05
     4 Marion Duijzend - Matty Spaargaren     46,67     64,13     54,46  min.score.      51,50      54,19
     5 Ted de Gee - Piet Groen     55,83     40,94     51,49     62,05  n.a.       52,58
     6 Jolanda Dijkstra - Tiny Simonsma     54,50  n.a.      56,85     52,71     44,58      52,16
     7 Ria en Jan v.Wier     51,67     52,08     55,06     47,67  n.a.       51,62
     8 Bep Brockhoff - Anne Lammers     47,59     54,51     55,95     48,19  n.a.       51,56
     9 Riet Lammers - Carla Vosse     46,67     51,91     44,05  min.score.      63,00      51,41
   10 Ans Celie - Corrie Moens     48,75  min.score.      54,46     46,77     52,08      50,52
   11 Gemma ter Linden - Gerda Sanders     50,00     43,85  min.score.      57,88     45,42      49,29
   12 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe      51,67  min.score.      52,98     48,55     43,50      49,18
   13 Janneke Jacobs - Tonny Struik     45,83     50,45  min.score.      50,59     48,00      48,72
   14 Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf  min.score.      49,03     54,17     42,12     45,50      47,71
   15 Caty Bernhard - Itje de Vries     41,67     51,81     40,18     52,50  min.score.       46,54
   16 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel  n.a.      40,07     41,67     40,21     51,67      43,40
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)    
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)    
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).    
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!  
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.