Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 4 donderdagmiddag
  27-2-2020            
  A-Lijn 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Joke v. Noord - Sieny Spier/Roos Thomas     55,60  n.a.      62,78     60,42     58,33      59,28
     2 Herman Harte - Gerard Nelis     58,21     57,64  min.score.      51,49     66,07      58,35
     3 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     54,97  min.score.      59,03     59,82     56,85      57,67
     4 Jolly Groen - Bruria Ohana     57,08     56,94  n.a.      56,85     51,19      55,52
     5 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     57,77     54,17     53,82  min.score.      55,95      55,43
     6 Ans Frischy - Herman Koperdraad  min.score.      51,49     56,25     52,68     57,74      54,54
     7 André Borgman - Jaap Donkervoort     52,50     52,43     54,86  min.score.      51,49      52,82
     8 Bea v. Diemen     60,63     49,31  min.score.      51,49     49,40      52,71
     9 Piet Homan Wijtze de Vries  min.score.      49,31     53,82     52,38     49,70      51,30
   10 Els Bakker - Toos Visbeen     46,40     53,47  min.score.      48,51     52,38      50,19
   11 Henny Garbode - Jan Brugman     45,96     51,39     45,49     54,46  min.score.       49,33
   12 Jos Kolk - Paul Straeter     48,10     55,17     44,72     47,32  min.score.       48,83
   13 Yvonne Koestal - Ria Slagboom     58,07     45,49  min.score.      46,43     44,64      48,66
   14 Henriëtte Rodenburg - Marc Sené     51,22  min.score.      52,43     46,13     42,56      48,09
   15 Bep Feibus - Ria Verreij     44,17  min.score.      49,65     47,32     45,54      46,67
   16 Alba Arnau - Jetty Persoon     41,40     54,51     40,97  min.score.      49,40      46,57
   17 Joke Agricola - Loes Bruinsma     48,39     41,32     44,17  min.score.      47,02      45,23
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  B-Lijn 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren  min.score.      56,55     58,04     65,93     65,48      61,50
     2 Gerard Cordes - Leo Nieuwendijk     58,90  min.score.      63,69     50,00     55,08      56,92
     3 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     52,56     56,55  min.score.      54,86     54,76      54,68
     4 Anneke Groenendal - Jopie Tan     50,27  min.score.      54,17     58,68     51,19      53,58
     5 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren  min.score.      52,38     55,06     50,00     55,06      53,13
     6 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer     65,63  n.a.      48,81     53,47     43,45      52,84
     7 Els Bijnen - Lies Hofland  min.score.      51,19     43,75     52,43     59,69      51,77
     8 Sonja en Joop Letteboer     46,96  min.score.      55,65     52,43     50,60      51,41
     9 Marjo de Boom - Roos Korver     50,47     57,74  min.score.      47,92     47,92      51,01
   10 Gerard Mollers - John Vredenburg     51,86     46,13     54,76     50,00  min.score.       50,69
   11 Marijke Aikink - Phia Luhlf     48,18     50,60  min.score.      51,04     52,08      50,48
   12 Ruth Brands - Gerarda Kreike     52,32     49,70     58,93     39,93  min.score.       50,22
   13 Riet Bouten - Trees Dienaar     43,84     55,95     54,46     46,18  min.score.       50,11
   14 Ria Spiekman - Ria Tiemessen     49,05     57,14     39,29     47,57  min.score.       48,26
   15 Liesbeth Mol - Bob Lanser  min.score.      44,05     44,05     47,92     49,40      46,36
   16 Tine-Beth en Joop v.Leersum     48,66     41,37     39,58  min.score.      53,87      45,87
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
   -                
               
  C-Lijn 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Ted de Gee - Piet Groen     58,33  min.score.      66,25     55,90     58,34      59,70
     2 Ria en Jos Brockhoff  min.score.      60,25     53,33     56,94     62,99      58,38
     3 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout     60,63  n.a.      48,33     53,13     56,25      54,59
     4 Riet v.d.Linden - Anneke Lodder     58,40     53,48     53,33     51,67  min.score.       54,22
     5 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl     52,08     61,58     51,67     46,88  min.score.       53,05
     6 Suze Gerber - Monique Jansen     48,96     55,00  min.score.      49,65     55,69      52,33
     7 Joke de Groot - Jos Walkers  min.score.      53,48     48,33     58,68     48,61      52,28
     8 Els v.d.Kar - Ria Schönthal     44,44     49,42     52,08     60,83  min.score.       51,69
     9 Wil Blansert - Lydia Nossent      46,53  min.score.      55,00     55,21     44,38      50,28
   10 Ellen Jacobs - Riet Witteboon  min.score.      46,83     47,50     51,25     51,74      49,33
   11 Willemien Ruhe - Jan Harte     57,81     43,68     48,33  min.score.      46,60      49,10
   12 Zosja Berdowski - Hermien de Jong     51,39     41,00  min.score.      45,83     49,24      46,87
   13 Frida Danko - Fred Lucassen     48,96     51,25     46,67     38,54  n.a.       46,36
   14 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta     53,61  min.score.      44,17     42,92     43,40      46,03
   15 Lien Onderwater - Ank Wahlen     34,72     48,58  n.a.      44,17     40,97      42,11
   -   Carla François - Bart v. Abbe     61,81  n.a.   n.a.   n.a.      62,85           -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  D-Lijn 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Anna v.d.Burg - Dick Donath     60,03     46,25     60,29     57,92  n.a.       56,12
     2 Albert Hulleman - Hans Vreeswijk  min.score.      56,67     54,41     57,08     49,58      54,44
     3 Hans v.Baaren - Rob Klein     49,63  min.score.      46,67     57,92     60,00      53,56
     4 Toos Goes - Adriana Mouthaan     51,14     56,25     50,94     55,83  min.score.       53,54
     5 Betty Denker - Bep Steffens     55,60     51,25  min.score.      49,58     55,83      53,07
     6 Betty Harte - Cora Kolk  min.score.      53,75     52,92     50,00     55,00      52,92
     7 Jan Kolk - Gerard Voortallen  min.score.      53,33     55,56     47,50     51,67      52,02
     8 Marion Duijzend - Matty Spaargaren     51,46     47,92     58,30  min.score.      48,75      51,61
     9 Lia Wahlen - Paul Nieuwendijk     49,29  min.score.      47,54     60,42     47,92      51,29
   10 Rita Verkaik - Tom Verheijden     51,85     58,75     42,92  min.score.      50,42      50,99
   11 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands     50,30  min.score.      48,86     48,33     47,08      48,64
   12 Ria en Trike Hulleman     63,21     42,08     49,60     39,17  min.score.       48,52
   13 Bea Schipperijn     35,00     43,68     47,54  n.a.      59,69      46,48
   14 Janny Doekes - Els Vermeer      52,01     42,35     41,25  n.a.      47,92      45,88
   -   Ria Overweg - Gerard v.d.Wel     63,54  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.            -  
   -   Judith Goudsmit - Karin de Leeuw     35,54  n.a.      41,29  n.a.   n.a.            -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
               
               
  E-Lijn 23-jan 30-jan 6-feb 13-feb 20-feb gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe     61,46     59,03     49,58  min.score.      58,34      57,10
     2 Bep Brockhoff - Anne Lammers     61,46     58,33     53,75  min.score.      50,63      56,04
     3 Gerda Sanders - Anne Marie Tellinga  min.score.      54,86     50,52     60,75     51,98      54,53
     4 Ursula en Arnout Linzen     48,96  n.a.      50,83     48,42     60,42      52,16
     5 Mia v Geet  - Tilda v.d.Zwaan     53,13     49,31     54,58  min.score.      51,56      52,15
     6 Caty Bernhard - Itje de Vries     57,81  min.score.      50,00     47,32     50,73      51,47
     7 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel     42,19  n.a.      59,58     56,17     46,35      51,07
     8 Janneke Jacobs - Tonny Struik     45,31     53,75     47,92     50,08  n.a.       49,27
     9 Riet Lammers - Carla Vosse     48,44  n.a.      41,25     56,17     50,94      49,20
   10 Jolanda Dijkstra - Tiny Simonsma     44,79     51,25  min.score.      54,08     43,75      48,47
   11 Ans Celie - Corrie Moens     50,00  min.score.      46,25     48,26     46,35      47,72
   12 Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf  n.a.      41,81     56,67     50,87     37,50      46,71
   -   Mil de Vree - Paul Welling  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.      51,77           -  
   -   Emilie Goudsmit - Ada Stoof   n.a.   n.a.   n.a.      53,50     54,38           -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)    
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)    
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).    
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!  
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.