Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 5 donderdagmiddag
  4-4-2019            
  A-Lijn 28-feb 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Piet Homan - Wijtze de Vries     49,31     65,63  min.score.      53,47     57,14      56,39
     2 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     50,35  min.score.      63,89     54,17     55,36      55,94
     3 André Borgman - Gerard Vermeer     54,17     56,25     50,00  min.score.      61,01      55,36
     4 Herman Harte - Gerard Nelis     53,13     56,60     51,74  min.score.      55,95      54,36
     5 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren     64,24  min.score.      50,35     50,35     50,60      53,89
     6 Alba Arnau - Jetty Persoon     50,35     51,74     59,58     53,47  min.score.       53,79
     7 Joke v. Noord - Sieny Spier/Roos Thomas     47,92  min.score.      51,39     52,43     62,50      53,56
     8 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs  n.a.      48,57     59,58     53,82     48,51      52,62
     9 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide  min.score.      44,44     58,33     53,47     48,50      51,19
   10 Els Bakker - Toos Visbeen     57,29     51,74     41,11  n.a.      50,30      50,11
   11 Herman Groenendal - Piet Hooyman     51,04  min.score.      52,22     54,51     42,26      50,01
   12 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren     52,43     52,08     45,49     46,88  min.score.       49,22
   13 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer  n.a.      52,78     45,14     45,14     52,08      48,79
   14 Bea v.Diemen - Herman Koperdraad     50,69     44,44     44,31  min.score.      53,57      48,25
   15 Harry Blom - Jaap Donkervoort     43,78     49,31     53,47     45,83  min.score.       48,10
   16 Yvonne Koestal - Ria Slagboom     34,72     55,45     37,85  n.a.      41,96      42,50
   -                         -  
   -                         -  
   -                
   -                
   -                
  B-Lijn 28-feb 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Joke Agricola - Loes Bruinsma  min.score.      58,02     60,24     56,14     61,42      58,95
     2 Henriëtte Roodenburg - Marc Serné     59,51     58,23     50,48  min.score.      46,50      53,68
     3 Sonja en Joop Letteboer     61,81     55,31  min.score.      51,04     45,65      53,45
     4 Henny Garbode - Jan Brugman  min.score.      52,85     54,88     47,22     53,91      52,22
     5 Joyce Udema - Monique Veenboer     53,47     52,17     44,43     58,68  min.score.       52,19
     6 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl     46,53  min.score.      59,70     48,61     53,58      52,11
     7 Els v.d.Kar - Ria Schönthal     51,04  min.score.      50,31     50,00     56,00      51,84
     8 Frida Danko - Fred Lucassen     54,17  n.a.      51,19     53,47     48,50      51,83
     9 Frans blijleven - Jos Kolk     45,83     56,18     51,52  min.score.      51,00      51,13
   10 Gerarda Kreike - Christine Lie     53,89  n.a.      44,97     50,69     52,67      50,56
   11 Els Bijnen - Lies Hofland     45,83     47,10  min.score.      50,35     54,83      49,53
   12 Gerard Mollers - John Vredenburg     45,49     46,18     60,09  min.score.      45,65      49,35
   13 Liesbeth Mol - Bob Lanser     43,78     44,20     47,50     60,42  min.score.       48,97
   14 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     48,68     45,83     52,89     46,18  min.score.       48,40
   15 Wil Blansert - Lydia Nossent      46,18     45,14  min.score.      53,82     46,08      47,81
   -   Jolly Groen - Bruria Ohana     48,26  n.a.      52,79  n.a.   n.a.            -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  C-Lijn 28-feb 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Riet Bouten - Trees Dienaar     56,18     63,19     54,17     55,97  min.score.       57,38
     2 Bep Feibus - Ria Verreij     49,65     62,15     54,86     60,76  min.score.       56,86
     3 Cora Kolk - Paul Straeter  min.score.      63,19     47,22     61,04     48,75      55,05
     4 Tine-Beth en Joop v.Leersum  min.score.      51,74     55,56     50,28     61,25      54,71
     5 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta     58,85     47,57     46,53  min.score.      64,93      54,47
     6 Suze Gerber - Monique Jansen     65,21     46,88     53,82     50,35  min.score.       54,07
     7 Jan Kolk - Gerard Voortallen     54,35     46,53  min.score.      55,21     56,25      53,09
     8 Marjo de Boom - Roos Korver     45,90     58,02     53,13     54,38  min.score.       52,86
     9 Ria en Jos Brockhoff  n.a.      46,18     44,79     60,76     58,33      52,52
   10 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout  min.score.      43,40     57,29     55,21     52,43      52,08
   11 Willemien Ruhe - Jan Harte     51,56     59,72     45,49  min.score.      46,67      50,86
   12 Anneke Groenendal - Jopie Tan     48,19     51,25     53,13  min.score.      47,92      50,12
   13 Betty Harte - Jos Walkers     52,78     48,26  min.score.      43,06     52,08      49,05
   14 Anne Marie Tellinga - Wim Tolsma     43,06     48,61     60,42  min.score.      41,67      48,44
   15 Corrie Rats - Leo Nieuwendijk  min.score.      48,26     42,01     42,36     46,53      44,79
   -   Lien Onderwater - Ank Wahlen  n.a.      37,50  n.a.   n.a.   n.a.            -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
  D-Lijn 28-feb 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Rita Verkaik - Tom Verheijden     67,08  min.score.      56,18     54,17     48,75      56,55
     2 Janny Doekes - Els Vermeer      54,17     59,17     49,13     60,42  min.score.       55,72
     3 Janny en Albert Hulleman     43,75  min.score.      52,50     51,25     65,42      53,23
     4 Ria en Trike Hulleman     48,75     55,83     52,85  min.score.      52,92      52,59
     5 Toos Goes - Adriana Mouthaan     59,58     52,50     49,72     47,92  min.score.       52,43
     6 Anna v.d.Burg - Dick Donath  min.score.      55,83     60,87     46,25     46,67      52,41
     7 Tony Helsloot - Bea Schipperijn     50,83     56,25     47,46  min.score.      53,75      52,07
     8 Betty Denker - Bep Steffens  n.a.      59,17     44,86     52,08  n.a.       52,04
     9 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands  min.score.      52,92     44,03     47,50     56,67      50,28
   10 Marion Duijzend - Matty Spaargaren     50,42     48,33  min.score.      50,00     50,00      49,69
   11 Henny Fedema - Joke de Groot      44,58  min.score.      49,48     51,67     44,17      47,48
   12 Max Groen - Rob Klein     40,83     52,08     47,15     48,33  n.a.       47,10
   13 Lia Wahlen - Paul Nieuwendijk     48,33     36,67     42,29  min.score.      56,67      45,99
   14 Emilie Goudsmit - Ada Stoof en Partner     43,75     39,77  n.a.      46,67     42,15      43,09
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
               
  E-Lijn 28-feb 7-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Ted de Gee - Piet Groen  min.score.      68,58     55,67     67,08     54,17      61,38
     2 Mia v Geet  - Tilda v.d.Zwaan     48,54     48,67     53,75     66,25  min.score.       54,30
     3 Ria en Jan v.Wier  n.a.      59,33     59,83     47,92     49,58      54,17
     4 Caty Bernhard - Itje de Vries  min.score.      47,39     46,09     62,50     59,17      53,79
     5 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe      50,10  min.score.      55,67     61,04     47,50      53,58
     6 Riet Lammers - Carla Vosse     54,69  min.score.      47,92     52,50     55,00      52,53
     7 Bep Brockhoff - Anne Lammers     51,56     50,42     52,17     53,33  min.score.       51,87
     8 Jolanda Dijkstra - Tiny Simonsma     55,73     41,67     52,50  min.score.      53,33      50,81
     9 Ria Overweg - Gerard v.d.Wel  n.a.      59,17     45,08     58,75     37,08      50,02
   10 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel     40,83     50,25     67,00  n.a.      41,25      49,83
   11 Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf     58,85     42,75     38,92  min.score.      54,58      48,78
   12 Ans Celie - Corrie Moens     37,19  n.a.      50,17     43,75     57,92      47,26
   13 Janneke Jacobs - Tonny Struik     54,69  min.score.      38,00     45,42     50,42      47,13
   14 Gemma ter Linden - Gerda Sanders     56,25     55,17     42,83     28,33  n.a.       45,65
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)    
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)    
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).    
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!  
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.