Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 1    
  8-10-2019            
  A-Lijn           gem. score
    9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     49,70  min.score.      60,00     57,74     66,37         58,45
     2 Loes Ijpma - Roos Thomas     57,44     67,86  min.score.      56,25     51,79         58,34
     3 Nicoline Breijs - Anton Bakker     56,43     61,61     54,17     58,33  min.score.          57,64
     4 Emmy en Gerard v.Beek     57,02     50,60     61,43  min.score.      56,25         56,33
     5 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     46,73     65,65     49,70  min.score.      59,58         55,42
     6 Marga Kroon - Kees Brockhoff  min.score.      46,73     46,43     63,99     63,39         55,14
     7 Patricia Tjiook - Hans Go     51,49  min.score.      57,86     45,83     58,15         53,33
     8 Han Honselaar - Gerard Nelis     64,29     49,40     48,21     49,70  min.score.          52,90
     9 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      51,49  min.score.      55,95     51,49     50,77         52,43
   10 Thea Gorter - Ria Tiemessen     50,30     48,21  min.score.      52,68     53,57         51,19
   11 Herman Groenendal - Arie v.Nieuwkerk     52,36     60,12  min.score.      45,83     44,64         50,74
   12 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     47,02     57,74     49,64     48,21  min.score.          50,65
   13 Betty en Herman Harte     46,73  min.score.      54,76     48,81     48,81         49,78
   14 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide  min.score.      51,43     47,02     51,79     47,92         49,54
   15 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     53,51  min.score.      41,96     44,35     44,64         46,12
   16 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     41,67     48,21     52,50  min.score.      41,49         45,97
   17 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk  min.score.      44,00     43,21     42,86     40,89         42,74
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt gem. score
                     %
     1 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     49,58     52,08     55,09  min.score.      66,84         55,90
     2 Richard v.d.Berg - Jan Bezuijen     58,75  min.score.      56,16     58,93     47,32         55,29
     3 Barbara den Haan - John Titulaer  n.a.      50,30     60,39     56,25     52,50         54,86
     4 Anna en Hans Snoek  n.a.      57,44     49,38     54,17     57,32         54,58
     5 Els v.d.Kar - Harry Blom     50,42  min.score.      58,24     52,98     49,14         52,70
     6 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     48,33     50,00     48,60  min.score.      57,74         51,17
     7 Ton Celie - Huub Zandvliet  n.a.      56,25     46,99     50,60     48,63         50,62
     8 Dirma en Toon Koningen     52,08     56,25     45,27     48,81  min.score.          50,60
     9 Maty Szabo - Hans Kalwij  min.score.      44,05     49,07     57,74     51,46         50,58
   10 Mee Liem     50,83     43,45     55,68  min.score.      51,96         50,48
   11 Jetty Persoon - Miep Zandvoort  n.a.      43,45     51,55     60,42     46,25         50,42
   12 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     46,67     59,52     45,97  min.score.      47,74         49,97
   13 Ank Sickingen - Herman Koperdraad    min.score.      50,60     46,10     49,70     53,45         49,96
   14 Sonja en Joop Lettteboer     47,92  n.a.      51,22     50,94     44,52         48,65
   15 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     46,25     48,21  min.score.      45,83     40,95         45,31
   16 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     47,08  min.score.      41,76     41,96     45,96         44,19
   -   Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     65,83     61,90  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt gem. score
                     %
     1 Marieke Molleman - Monique v.d.Zalm     61,11     50,63  n.a.      61,11     67,95         60,20
     2 Yvonne Jongkind - Roos Korver     54,51  min.score.      59,52     56,94     55,52         56,62
     3 Herman de Louw - Rob Nielen  n.a.      57,67     51,79     65,28     44,35         54,77
     4 Tili Faber - Arry Koetsier     53,47     62,85     51,49     50,00  min.score.          54,45
     5 Rita Heye - Wouda Roos      61,81     51,63     55,36  min.score.      46,43         53,81
     6 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     53,13     54,93     57,14  min.score.      50,03         53,81
     7 Suzanne Hübner  min.score.      58,33     61,46     50,00     43,75         53,39
     8 Wil en Hildo de Haas  min.score.      56,15     52,38     50,94     52,38         52,96
     9 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     53,47     53,06     49,40  min.score.      54,11         52,51
   10 Frans Blijleven - Paul Straeter  min.score.      61,59     47,92     52,08     48,01         52,40
   11 Sophie Rothe - Ted de Gee     49,65     43,51  min.score.      60,42     55,62         52,30
   12 Cora en Jan Kolk  min.score.      46,70     61,90     46,53     51,16         51,57
   13 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     57,29     44,00     49,40  min.score.      52,50         50,80
   14 Dity Poos - Ans Sinnema     61,11     47,19     45,24     48,81  min.score.          50,59
   15 Anneke Groenendal - Leo de Jong     49,65  min.score.      48,81     48,61     46,52         48,40
   16 Marjette Kolkman - Corrie Rats  min.score.      39,41     43,15     49,65     51,96         46,04
   17 Vrony v. Veen - Lia Woortman  n.a.      34,27     47,62     53,13     44,49         44,88
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt gem. score
                     %
     1 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     71,08     64,24  min.score.      57,44     59,17         62,98
     2 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff      61,25     58,33     61,46  min.score.      66,84         61,97
     3 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     68,96     58,68     59,03  min.score.      48,75         58,86
     4 Lieke Glaudemans  - Ank Wahlen  min.score.      59,73     57,64     52,38     53,75         55,88
     5 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     52,33     50,69     52,43     57,14  n.a.          53,15
     6 Riet en Piet Bergkamp     57,73     55,56     51,39  min.score.      47,08         52,94
     7 Ank en Freek de Graaf     60,17     43,40  min.score.      46,43     53,75         50,94
     8 Lyda Zondag - Jan Visser  min.score.      50,69     48,26     48,21     54,58         50,44
     9 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon  n.a.      55,56     47,57     51,49     42,50         49,28
   10 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     44,83     49,65  min.score.      55,65     46,98         49,28
   11 Annette Eweg - Yvette Gerlof     46,75  n.a.      41,79     51,79     55,00         48,83
   12 Anne Lammers - Frits Even     34,68     49,31  n.a.      55,65     54,17         48,45
   13 Petra Balk - Marian Maas  min.score.      38,89     49,65     51,49     47,50         46,88
   14 Elfride Telting - André Janssens      42,95     39,93     53,82     49,40  n.a.          46,52
   15 Annie en Paul Nieuwendijk   n.a.      35,42     51,04     51,79     37,92         44,04
   16 Lonneke Vork - Ger Jager     36,43     49,65     32,64     39,58  n.a.          39,58
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt gem. score
                     %
     1 Carine Bos - Marijke Brand     58,40     52,47     62,15     53,75  min.score.          56,69
     2 Mia v Geet - Jos v.Velzen     53,83     52,80  min.score.      64,58     55,21         56,61
     3 Anja en Huib Jonker     50,75     55,83     46,88     61,67  min.score.          53,78
     4 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     52,90     55,03     56,60  min.score.      48,44         53,24
     5 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     34,68     56,93     66,32     52,92  n.a.          52,71
     6 Marijke Beem - Else Bosman     45,00     56,76     52,08  n.a.      50,00         50,96
     7 Anne-Miek Ham - Renee de Louw  n.a.      51,88     46,53     47,92     54,69         50,26
     8 Hennie Muller - John Willemsen     42,17     49,43     56,25  n.a.      52,08         49,98
     9 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     57,40     47,92  min.score.      45,83     48,44         49,90
   10 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn     49,67     46,55  min.score.      50,42     52,60         49,81
   11 Ellen Meijer - Wil Willems     46,50     50,89     52,78     47,50  min.score.          49,42
   12 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg  min.score.      43,17     51,39     52,08     44,91         47,89
   13 Ada Stoof     38,54     59,73     45,97     43,27  n.a.          46,88
   14 Greetje Maaten - An de Vries     62,58     39,20     39,93     36,67  n.a.          44,60
   15 Carla Vosse - Itje de Vries     42,20  min.score.      39,93     45,42     46,98         43,63
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus     46,84     49,61  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.