Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 1    
  31-1-2018            
  A-Lijn 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom  min.score.      59,23     60,68     60,12     58,63         59,67
     2 Betty en Herman Harte     55,21     59,82     54,43  min.score.      66,67         59,03
     3 Han Honselaar - Gerard Nelis  min.score.      73,81     39,58     57,74     50,30         55,36
     4 Marga Kroon - Kees Brockhoff     52,08  min.score.      48,59     60,12     55,36         54,04
     5 Ethel v.Bockel - Riea Lentjes     66,93     46,73     48,18  min.score.      52,02         53,47
     6 Freek v.Dijk - Arie v. Nieuwkerk  min.score.      51,07     53,39     51,24     57,68         53,35
     7 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     49,48  min.score.      49,74     53,87     59,52         53,15
     8 Patricia Tjiook - Hans Go     52,60     55,06     51,56     51,61  n.a.          52,71
     9 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     54,72  n.a,      57,55     54,76     43,10         52,53
   10 Alba Arnau - Jetty Persoon     54,17  min.score.      55,99     44,94     47,08         50,55
   11 Bea Broekhoven - Rita v.Rooy     51,30     50,36     51,82  min.score.      48,04         50,38
   12 Annelies en Hans Broekmeulen     52,34     42,14     50,52     55,06  min.score.          50,02
   13 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     47,14     54,06     47,66  min.score.      50,60         49,87
   14 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     47,66     48,21     50,26  min.score.      51,49         49,41
   15 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     54,43     51,19  min.score.      44,64     44,35         48,65
   16 Annie Kalwij - Herman Koperdraad  min.score.      50,00     39,84     54,23     45,24         47,33
   17 Loes Ijpma - Roos Thomas     43,75  min.score.      42,71     54,88     47,92         47,32
   18 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     40,10  min.score.      55,47     43,15     40,77         44,87
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     54,17     59,38     61,46     53,13  min.score.          57,04
     2 Dirma en Toon Koningen     55,90     58,68     56,60  min.score.      55,65         56,71
     3 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     54,72     57,08  min.score.      54,10     54,46         55,09
     4 Frank Schuddeboom - Jan Zelle     47,92  n.a.      61,46     56,74     51,19         54,33
     5 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     52,43     56,25     53,19     50,35  min.score.          53,06
     6 Emmy en Gerard v.Beek  n.a.      48,26     51,39     54,86     57,14         52,91
     7 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     56,25     51,04     51,11     52,71  min.score.          52,78
     8 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     52,43     49,38     54,86  min.score.      53,27         52,49
     9 Anneke Groenendal - Leo de Jong     52,08  min.score.      45,83     59,38     48,51         51,45
   10 Thea Gorter - Ria Tiemessen     46,88     52,15     52,08     54,65  min.score.          51,44
   11 Dity Poos - Ans Sinnema/Rita Heye     52,08     46,18     60,83  min.score.      45,24         51,08
   12 Els v.d.Kar - Harry Blom     54,51     45,42  min.score.      40,97     60,42         50,33
   13 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs  min.score.      50,00     43,96     50,35     54,76         49,77
   14 Riet Koot - Mee Liem     49,31  min.score.      54,31     42,64     49,40         48,92
   15 Jaap Donkervoort - Herman Groenendal      44,79     57,29  min.score.      44,10     46,13         48,08
   16 Liesbeth Mol - Wouda Roos     44,44     44,44     45,14     54,86  min.score.          47,22
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Anna en Hans Snoek  n.a,      68,75     46,73     53,42     59,23         57,03
     2 Ruud v.d.Hoek - Simon Werkman     48,33     60,07  min.score.      64,55     53,57         56,63
     3 Suzanne Hübner - Vrony v.Veen     53,57  min.score.      54,46     52,50     55,95         54,12
     4 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     52,71     50,00     52,68  n.a.      60,77         54,04
     5 Ton Celie - Huub Zandvliet     47,21     60,76     53,57     50,42  min.score.          52,99
     6 Sophie Rothe - Ted de Gee     48,30     51,04     60,71     51,61  min.score.          52,92
     7 Sonja en Joop Lettteboer     67,38  n.a.      45,83     51,55     46,43         52,80
     8 Barbara den Haan - John Titulaer     59,49     49,31  n.a.      44,82     55,36         52,25
     9 Cora en Jan Kolk     49,70     48,96     53,87  min.score.      56,31         52,21
   10 Jan Bezuijen - Ruud Doeswijk     56,88  min.score.      49,70     46,61     53,87         51,77
   11 Yvonne Jongkind - Roos Korver  min.score.      54,17     51,49     49,14     50,60         51,35
   12 Ans Horstmanshoff - Frans Blijleven     49,91     52,08     47,62  min.score.      53,87         50,87
   13 Marty Szabo - Hans Kalwij     46,22     50,00     50,89     54,29  min.score.          50,35
   14 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     48,33  min.score.      52,68     51,67     47,02         49,93
   15 Mariëtte Kolkman - Corrie Rats     50,62     43,75     48,81     53,10  min.score.          49,07
   16 Lia en Jan Woortman     44,52  min.score.      44,35     47,74     49,40         46,50
   17 Paul Straeter - Gerard Wegbrands     37,08  min.score.      43,45     47,80     40,65         42,25
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Riet en Piet Bergkamp     56,60     61,91     62,08     50,00  n.a.          57,65
     2 Toos Mostard - Jan Polak  min.score.      48,26     60,83     54,86     59,03         55,75
     3 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     59,38  min.score.      58,75     50,00     53,13         55,32
     4 Annie en Paul Nieuwendijk      61,46     52,36     52,92  min.score.      47,57         53,58
     5 Petra Balk - Marian Maas  min.score.      54,97     44,58     55,90     57,64         53,27
     6 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     53,13  min.score.      47,08     56,60     53,13         52,49
     7 Giny en Jan v.Oostveen     59,38     53,30  n.a.      44,10     52,08         52,22
     8 Caty Bernhard - Hettie Diepgrond      49,31     61,23     48,75     48,26  min.score.          51,89
     9 Helen Conijn -Cor de Graaff     49,31     50,69  min.score.      55,21     48,61         50,96
   10 Lyda Zondag - Jan Visser  min.score.      50,80     53,75     47,92     50,00         50,62
   11 Mia v Geet - Jos v.Velzen     47,92  min.score.      50,00     52,08     49,65         49,91
   12 Carla Vosse en Partner     47,92     60,33  min.score.      40,83     49,31         49,60
   13 Annette Eweg - Yvette Gerlof     57,67     46,94     47,08     46,53  min.score.          49,56
   14 Anja en Huib Jonker  min.score.      44,69     44,58     53,82     51,04         48,53
   15 Jolanda Dijkstra - Gerrit v.d.Berg     44,44  min.score.      51,04     48,61     45,14         47,31
   16 Ank en Freek de Graaf     52,78     44,44  min.score.      43,40     45,83         46,61
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 11-sep 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Elfride Telting - André Janssens      63,00     51,75     60,42     57,50  min.score.          58,17
     2 Anne Lammers - Frits Even     54,50     64,08     58,85  min.score.      54,58         58,00
     3 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     56,17     57,00  n.a.      60,42     50,10         55,92
     4 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger  min.score.      54,06     44,85     48,75     59,74         51,85
     5 Else Bosman - Tineke v.d.Kroon     55,00     53,48  min.score.      47,50     50,54         51,63
     6 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     46,17  min.score.      51,04     51,25     54,58         50,76
     7 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk  min.score.      49,13     52,08     49,58     51,67         50,62
     8 Tilda v.d.Zwaan en Partner  n.a.      60,33     39,06     47,08     54,58         50,26
     9 Ann en Frans Kragtwijk     54,09  min.score.      45,83     45,83     54,35         50,03
   10 Ellen Meijer - Wil Willems     50,50     45,50     52,08     48,33  min.score.          49,10
   11 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     44,00     54,50     42,19     48,75  min.score.          47,36
   12 Bep Brockhoff - Itje de Vries     35,67     35,08     53,13     47,08  min.score.          42,74
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus     47,17     40,58  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.