Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 2    
  19-11-2019            
  A-Lijn           gem. score
    14-okt 21-okt 4-nov 11-nov 18-nov        %
     1 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     58,33     53,87     58,93  min.score.      54,17         56,33
     2 Wim Sinnige - Hans Slagboom     48,81     59,82  min.score.      58,63     56,25         55,88
     3 Nicoline Breijs - Anton Bakker  n.a.      54,17     65,18     48,51     50,89         54,69
     4 Loes Ijpma - Roos Thomas     51,49     52,98  min.score.      58,33     54,46         54,32
     5 Marga Kroon - Kees Brockhoff     44,94  min.score.      53,57     55,65     61,90         54,02
     6 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     50,00     54,76  min.score.      57,44     50,60         53,20
     7 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     66,37     52,98     45,83  min.score.      44,05         52,31
     8 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      50,60  min.score.      50,30     48,51     55,36         51,19
     9 Betty en Herman Harte     53,87     50,30     51,79     48,21  min.score.          51,04
   10 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     50,60     53,87     49,40  min.score.      48,21         50,52
   11 Han Honselaar - Gerard Nelis     43,15     58,27     44,94     52,98  min.score.          49,84
   12 Herman Groenendal - Arie v.Nieuwkerk     49,11     44,35     59,82  min.score.      44,05         49,33
   13 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen  min.score.      52,98     43,75     53,57     45,54         48,96
   14 Emmy en Gerard v.Beek     45,24  min.score.      44,35     57,14     44,94         47,92
   15 Thea Gorter - Ria Tiemessen     47,32  min.score.      47,32     50,00     46,73         47,84
   16 Barbara den Haan - John Titulaer     50,30  min.score.      49,11     38,10     37,80         43,83
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov 18-nov gem. score
                     %
     1 Marieke Molleman - Monique v.d.Zalm     60,76  n.a.      52,08     65,25     68,48         61,64
     2 Jetty Persoon - Piet Hooijman  min.score.      53,82     49,72     67,86     63,44         58,71
     3 Herman de Louw - Rob Nielen  min.score.      58,27     50,30     53,57     67,43         57,39
     4 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     50,00     63,89     53,27  n.a.      53,96         55,28
     5 Els v.d.Kar - Harry Blom     57,50     50,35     58,04  min.score.      54,79         55,17
     6 Ank Sickingen - Herman Koperdraad       58,68  min.score.      52,68     50,00     53,30         53,67
     7 Anna en Hans Snoek     59,72  n.a.      49,70     57,14     47,08         53,41
     8 Ton Celie - Huub Zandvliet     53,33  min.score.      56,25     46,73     55,94         53,06
     9 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     60,07     54,17     45,54     50,89  n.a.          52,67
   10 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     52,92     57,99  min.score.      49,40     48,13         52,11
   11 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk  min.score.      46,88     56,85     54,76     44,27         50,69
   12 Yvonne Jongkind - Roos Korver     42,92     60,07  min.score.      48,21     47,29         49,62
   13 Maty Szabo - Hans Kalwij     59,17     39,93     47,02     45,16  min.score.          47,82
   14 Dirma en Toon Koningen     36,81  n.a.      55,36     51,79     46,25         47,55
   15 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     41,93     56,25     43,15     43,21  min.score.          46,13
   16 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     54,06     43,75     41,37     43,68  min.score.          45,72
   17 Corrie en Guus Mantel     43,06     44,10     43,45  min.score.      43,23         43,46
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov 18-nov gem. score
                     %
     1 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     51,04     59,43     56,94     62,29  min.score.          57,43
     2 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     61,81     55,21     50,35     61,91  min.score.          57,32
     3 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     54,17  min.score.      54,17     49,48     63,69         55,38
     4 Frans Blijleven - Paul Straeter     48,61     57,64  min.score.      60,83     49,70         54,20
     5 Wil en Hildo de Haas     51,74     52,08  min.score.      54,72     55,95         53,62
     6 Dity Poos - Ans Sinnema  min.score.      50,68     57,92     52,47     50,60         52,92
     7 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     49,65     52,43     47,22  min.score.      61,31         52,65
     8 Rita Heye - Wouda Roos      52,08     45,19  min.score.      48,92     59,23         51,36
     9 Sophie Rothe - Ted de Gee     49,65  min.score.      54,51     52,08     44,64         50,22
   10 Tili Faber - Arry Koetsier     54,86  min.score.      54,17     44,55     46,43         50,00
   11 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     42,01     52,43     53,75  min.score.      51,19         49,85
   12 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff      44,44     52,08     50,35     43,47  min.score.          47,59
   13 Jos Kolk - Gerard Wegbrands  min.score.      57,10     46,25     41,63     43,75         47,18
   14 Cora en Jan Kolk  n.a.      41,32     52,43     43,51     45,24         45,63
   15 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     40,28     40,57  min.score.      49,90     45,83         44,14
   -   Sonja en Joop Lettteboer     53,13     47,92  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Suzanne Hübner  n.a.   n.a.      49,72     38,21  n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov 18-nov gem. score
                     %
     1 Anneke Groenendal - Leo de Jong     62,15  min.score.      59,17     55,95     54,68         57,99
     2 Annette Eweg - Yvette Gerlof     56,94     67,50  min.score.      52,68     49,08         56,55
     3 Carine Bos - Marijke Brand     49,65     60,00  min.score.      63,10     51,75         56,13
     4 Riet en Piet Bergkamp     56,60  n.a.      55,83     52,98     49,13         53,64
     5 Vrony v. Veen - Lia Woortman     48,26     45,42  min.score.      59,52     58,67         52,97
     6 Lieke Glaudemans  - Ank Wahlen     44,79     67,92     56,67     41,07  n.a.          52,61
     7 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     56,94  min.score.      60,42     41,96     50,10         52,36
     8 Anne Lammers - Frits Even     44,79     48,75  n.a.      52,38     60,25         51,54
     9 Marjette Kolkman - Corrie Rats     39,24     48,75  min.score.      51,79     56,84         49,16
   10 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon  min.score.      47,50     55,42     45,54     47,90         49,09
   11 Ank en Freek de Graaf     50,00  min.score.      44,17     43,45     55,50         48,28
   12 Mia v Geet - Jos v.Velzen     51,39     47,92     44,17     48,81  min.score.          48,07
   13 Lyda Zondag - Jan Visser     53,47  min.score.      46,67     44,94     45,17         47,56
   14 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     43,06     41,25     51,67     47,62  min.score.          45,90
   -   Petra Balk - Marian Maas  n.a.   n.a.   n.a.      43,45     47,40              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov 18-nov gem. score
                     %
     1 Anne-Miek Ham - Renee de Louw  min.score.      56,99     45,83     56,25     57,08         54,04
     2 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak  min.score.      47,96     56,25     53,75     52,75         52,68
     3 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     52,08     56,77     55,00     45,42  min.score.          52,32
     4 Marijke Beem - Else Bosman     53,13     49,24     52,50     54,17  min.score.          52,26
     5 Lonneke Vork - Ger Jager     57,29     51,75     48,75     49,58  n.a.          51,84
     6 Annie en Paul Nieuwendijk      51,56  min.score.      48,75     54,76     48,75         50,96
     7 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn     51,56     53,65     47,08  min.score.      51,33         50,91
     8 Anja en Huib Jonker  n.a.      46,31     44,18     60,00     50,17         50,16
     9 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     51,04  min.score.      50,00     51,25     48,00         50,07
   10 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     43,23  min.score.      50,00     52,50     53,25         49,75
   11 Ada Stoof     52,08     56,77     45,78     43,75  n.a.          49,60
   12 Ellen Meijer - Wil Willems     42,71  n.a.      58,33     46,25     49,83         49,28
   13 Greetje Maaten - An de Vries     50,00     50,52  n.a.      43,75     46,75         47,76
   14 Monique Jongman - Janny Siliakus     43,89     49,48     45,83  n.a.      51,00         47,55
   15 Carla Vosse - Itje de Vries  n.a.      43,37     49,58     43,75     51,25         46,99
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.