Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 2    
  31-1-2018            
  A-Lijn 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     65,48     54,17  min.score.      59,90     63,39         60,74
     2 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     61,67     54,76     53,39     58,85  min.score.          57,17
     3 Ria v. Dommelen - Rita v.Rooy      54,84     55,65     56,77     57,29  min.score.          56,14
     4 Ethel v.Bockel - Riea Lentjes     60,71  min.score.      51,04     47,40     62,50         55,41
     5 Annelies en Hans Broekmeulen     53,57  n.a.      51,82     64,58     48,21         54,55
     6 Han Honselaar - Gerard Nelis     47,62     49,40  min.score.      53,91     62,80         53,43
     7 Patricia Tjiook - Hans Go     47,02     69,05     45,83     47,92  n.a.          52,46
     8 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     51,79     57,74     54,95     44,01  min.score.          52,12
     9 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     47,92     53,87     42,71  min.score.      61,55         51,51
   10 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     51,07     53,27     53,13  min.score.      48,10         51,39
   11 Marga Kroon - Kees Brockhoff     50,60  min.score.      55,73     60,13     38,69         51,29
   12 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     48,45     52,68     51,04  min.score.      50,30         50,62
   13 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     51,19  min.score.      51,56     42,97     53,87         49,90
   14 Freek v.Dijk - Arie v. Nieuwkerk     41,96     56,85     46,09     54,17  min.score.          49,77
   15 Dirma en Toon Koningen     44,46  n.a.      61,72     50,00     41,85         49,51
   16 Betty en Herman Harte     42,56     48,21     41,93  min.score.      53,87         46,64
   17 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler  min.score.      43,75     43,49     44,03     43,99         43,81
   18 Alba Arnau - Jetty Persoon     44,35  min.score.      42,45     43,75     41,07         42,91
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Emmy en Gerard v.Beek  min.score.      56,25     64,88     56,25     56,85         58,56
     2 Loes Ijpma - Roos Thomas     59,52     52,38     55,36     62,20  min.score.          57,37
     3 Els v.d.Kar - Harry Blom  min.score.      48,51     61,01     57,74     58,04         56,33
     4 Ruud v.d.Hoek - Simon Werkman     54,17     62,50     50,00  min.score.      51,19         54,47
     5 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     53,87  min.score.      55,95     48,81     50,89         52,38
     6 Anna en Hans Snoek     43,45     56,55  min.score.      53,57     55,36         52,23
     7 Dity Poos - Ans Sinnema     61,01  min.score.      51,49     42,86     52,98         52,09
     8 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     47,32     51,79     48,21  min.score.      61,01         52,08
     9 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     46,13     52,38  min.score.      50,00     58,33         51,71
   10 Annie Kalwij - Herman Koperdraad     53,57     47,92     53,27     48,81  min.score.          50,89
   11 Anneke Groenendal - Leo de Jong  min.score.      52,08     44,64     43,15     62,80         50,67
   12 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     52,68  min.score.      47,92     52,38     48,51         50,37
   13 Frank Schuddeboom - Jan Zelle     52,98  min.score.      47,32     54,17     46,13         50,15
   14 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     36,01     48,21     56,55     57,14  min.score.          49,48
   15 Thea Gorter - Ria Tiemessen     57,14     50,89     47,62     40,48  min.score.          49,03
   16 Suzanne Hübner - Vrony v.Veen     50,89     45,54  min.score.      47,62     36,61         45,17
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Rinske Meijer - Herman Groenendal   min.score.      58,33     53,87     62,85     54,46         57,38
     2 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     49,70     56,85     57,74  min.score.      61,90         56,55
     3 Jan Bezuijen - Ruud Doeswijk     56,25     55,06     47,32     55,56  min.score.          53,55
     4 Barbara den Haan - John Titulaer     60,42     52,08  min.score.      53,47     47,32         53,32
     5 Jaap Donkervoort en Partner     54,84     48,21  min.score.      55,56     54,46         53,27
     6 Marty Szabo - Hans Kalwij     49,70     54,46  min.score.      56,25     52,38         53,20
     7 Ton Celie - Huub Zandvliet     45,24  min.score.      59,82     48,96     57,14         52,79
     8 Yvonne Jongkind - Roos Korver     47,02  min.score.      50,60     54,51     56,85         52,25
     9 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     56,55     49,11  min.score.      52,43     49,40         51,87
   10 Cora en Jan Kolk     47,92     52,98     51,19  min.score.      54,17         51,57
   11 Corrie en Guus Mantel  min.score.      49,40     46,73     50,90     54,46         50,37
   12 Riet Koot - Mee Liem     53,27     48,81     48,21  min.score.      49,70         50,00
   13 Toos Mostard - Yvonne Straeter  min.score.      50,60     51,19     44,03     50,60         49,10
   14 Sophie Rothe - Ted de Gee     49,40     50,89     45,83     48,61  n.a.          48,68
   15 Sonja en Joop Lettteboer     49,11  n.a.      61,61     37,50     45,54         48,44
   16 Riet en Piet Bergkamp  n.a.      52,38     41,37     57,64     36,90         47,07
   17 Ans Horstmanshoff - Frans Blijleven     48,81     37,80     49,11     41,18  min.score.          44,23
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     58,93     57,74  min.score.      58,31     53,87         57,21
     2 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     59,05     66,37     51,49  min.score.      46,73         55,91
     3 Helen Conijn -Cor de Graaff     48,62     55,00     54,46     63,67  min.score.          55,44
     4 Caty Bernhard - Hettie Diepgrond /Ad     54,76     54,29     54,76  min.score.      53,57         54,35
     5 Annette Eweg - Yvette Gerlof     56,55  min.score.      50,00     47,01     57,14         52,68
     6 Giny en Jan v.Oostveen     47,92  min.score.      45,24     61,47     55,95         52,65
     7 Lia en Jan Woortman     48,51     50,36     57,44  min.score.      54,17         52,62
     8 Lyda Zondag - Jan Visser  min.score.      47,32     61,31     54,82     46,37         52,46
     9 Mariëtte Kolkman - Corrie Rats  min.score.      50,36     55,00     45,78     55,95         51,77
   10 Annie en Paul Nieuwendijk      54,82  min.score.      49,29     50,47     51,31         51,47
   11 Anne Lammers - Frits Even  min.score.      46,73     50,00     51,33     57,44         51,38
   12 Elfride Telting - André Janssens      55,83     51,07  min.score.      47,45     49,70         51,01
   13 Mia v Geet - Jos v.Velzen     56,85     50,60  min.score.      45,00     46,19         49,66
   14 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     41,96     51,79     48,21     55,44  min.score.          49,35
   15 Petra Balk - Marian Maas     51,19  min.score.      52,50     49,71     43,87         49,32
   16 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     48,45     47,92  min.score.      50,00     49,40         48,94
   17 Jan Polak - Paul Straeter  min.score.      47,32     51,67     39,48     50,60         47,27
   18 Tiny v.d.Hoorn - Carla Vosse  min.score.      54,17     45,71     44,32     44,70         47,23
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon  min.score.      66,37     59,97     59,60     55,90         60,46
     2 Ank en Freek de Graaf     57,21     54,76     57,81  min.score.      61,46         57,81
     3 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma  min.score.      61,90     50,10     61,22     55,90         57,28
     4 Mareike Beem - Else Bosman     62,68  min.score.      51,15     50,24     59,72         55,95
     5 Anja en Huib Jonker     56,16  min.score.      52,50     48,23     62,50         54,85
     6 Monique Jongman - Janny Siliakus     51,36     52,38  min.score.      52,83     52,08         52,16
     7 Ellen Meijer - Wil Willems     56,30     47,02     55,45     49,41  min.score.          52,05
     8 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     55,00     50,30     51,67  min.score.      50,69         51,92
     9 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger     54,41     50,60  min.score.      49,44     52,08         51,63
   10 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     42,47     53,57     49,13     55,21  min.score.          50,10
   11 Jolanda Dijkstra - Gerrit v.d.Berg     51,16     39,88     55,14     50,28  min.score.          49,12
   12 Ann en Frans Kragtwijk     47,60     51,49     43,48     49,82  n.a,          48,10
   13 Bep Brockhoff - Itje de Vries     47,71     51,49     50,42     39,93  min.score.          47,39
   14 Greetje Maaten - An de Vries     42,50     40,18  n.a.      43,92     49,65         44,06
   15 Madeleine en Edwin Okel     30,08     49,40  min.score.      40,33     45,49         41,33
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.