Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 3    
  16-1-2020            
  A-Lijn           gem. score
    25-nov 2-dec 9-dec 6-jan 13-jan        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     51,79     70,54     65,18  min.score.      63,69         62,80
     2 Betty en Herman Harte     52,38     64,88     56,55     56,55  min.score.          57,59
     3 Herman de Louw - Rob Nielen     58,93     55,65  min.score.      58,93     54,17         56,92
     4 Marga Kroon - Kees Brockhoff  min.score.      59,82     60,42     54,30     51,19         56,43
     5 Marieke Molleman - Monique v.d.Zalm     62,80  min.score.      47,32     55,36     54,76         55,06
     6 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     47,92     53,27     61,01     53,87  min.score.          54,02
     7 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     51,19     45,83     64,58     54,17  min.score.          53,94
     8 Han Honselaar - Gerard Nelis     51,49     50,94     55,06  min.score.      53,57         52,77
     9 Patricia Tjiook - Hans Go     55,65     48,51     44,64  min.score.      60,42         52,31
   10 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen  min.score.      56,25     50,89     54,17     46,73         52,01
   11 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     48,21     45,24     45,54     58,33  min.score.          49,33
   12 Loes Ijpma - Roos Thomas     50,60     50,89  min.score.      50,30     44,64         49,11
   13 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      47,32     44,64  min.score.      45,83     49,11         46,73
   14 Herman Groenendal - Arie v.Nieuwkerk  min.score.      49,40     44,94     45,24     46,43         46,50
   15 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     46,43     42,86  min.score.      46,73     42,86         44,72
   16 Jetty Persoon - Piet Hooijman     38,69  min.score.      41,37     42,86     43,75         41,67
   -   Nicoline Breijs - Anton Bakker     47,92  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 25-nov 2-dec 9-dec 6-jan 13-jan gem. score
                     %
     1 Thea Gorter - Ria Tiemessen  min.score.      59,64     55,95     59,20     55,31         57,53
     2 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     57,29     52,60     56,25  min.score.      57,44         55,90
     3 Ton Celie - Huub Zandvliet     54,43     47,14     53,27     61,22  min.score.          54,02
     4 Maty Szabo - Hans Kalwij     49,74     55,47     53,10  min.score.      55,63         53,48
     5 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     55,73     58,33     51,13     47,89  min.score.          53,27
     6 Yvonne Jongkind - Roos Korver  min.score.      55,73     55,06     46,16     54,17         52,78
     7 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     50,52     57,55     48,21     53,54  min.score.          52,46
     8 Anna en Hans Snoek     55,73  min.score.      44,17     54,82     54,46         52,30
     9 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     50,78     51,56     56,85  min.score.      49,70         52,22
   10 Dirma en Toon Koningen     52,60     52,34     58,04     44,79  n.a.          51,94
   11 Emmy en Gerard v.Beek  min.score.      54,17     45,54     56,16     50,30         51,54
   12 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     52,60     51,52     48,57     53,01  min.score.          51,42
   13 Ank Sickingen - Herman Koperdraad       54,43     52,86  min.score.      45,96     50,30         50,89
   14 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     53,91  min.score.      41,67     57,11     41,96         48,66
   15 Barbara den Haan - John Titulaer     47,40     44,79  min.score.      46,16     55,65         48,50
   16 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     50,26  min.score.      47,20     40,99     51,19         47,41
   17 Els v.d.Kar - Harry Blom     44,27     43,23     52,38     46,34  min.score.          46,56
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 25-nov 2-dec 9-dec 6-jan 13-jan gem. score
                     %
     1 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     67,71     54,17     55,90  min.score.      59,38         59,29
     2 Wil en Hildo de Haas     61,46  n.a.      57,71     56,25     60,63         59,01
     3 Corrie en Guus Mantel     56,94     55,00     55,83  min.score.      62,15         57,48
     4 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     49,31  min.score.      58,68     59,72     56,25         55,99
     5 Tili Faber - Arry Koetsier     56,25     55,00  min.score.      54,86     55,21         55,33
     6 Anneke Groenendal - Leo de Jong     50,35     63,33     50,35  min.score.      48,26         53,07
     7 Sophie Rothe - Ted de Gee     46,53     50,00  min.score.      63,19     50,00         52,43
     8 Paul Straeter     46,53     51,52     49,31  n.a.      59,65         51,75
     9 Dity Poos - Ans Sinnema  min.score.      48,75     59,72     60,07     38,19         51,68
   10 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs  min.score.      43,75     53,82     54,17     47,22         49,74
   11 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     48,61     50,83     47,85     45,49  min.score.          48,20
   12 Carine Bos - Marijke Brand  n.a.      46,67     40,76     53,47     49,65         47,64
   13 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff   min.score.      41,67     47,57     35,42     56,60         45,32
   14 Annette Eweg - Yvette Gerlof     45,14     49,17  min.score.      39,93     46,88         45,28
   15 Rita Heye - Wouda Roos      51,04     40,83     46,18     40,83  min.score.          44,72
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 25-nov 2-dec 9-dec 6-jan 13-jan gem. score
                     %
     1 Marjette Kolkman - Corrie Rats     53,33     61,67     64,58     61,67  min.score.          60,31
     2 Cora en Jan Kolk     66,58     50,58     57,92  min.score.      58,68         58,44
     3 Riet en Piet Bergkamp     48,26     56,09     59,58  min.score.      58,61         55,64
     4 Anne Lammers - Frits Even  min.score.      59,33     47,08     47,92     65,00         54,83
     5 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon  min.score.      56,09     49,58     57,29     51,04         53,50
     6 Vrony v. Veen - Lia Woortman     49,75     52,92  min.score.      54,51     54,17         52,84
     7 Lieke Glaudemans  - Ank Wahlen  n.a.      40,25     61,67     48,61     56,60         51,78
     8 Susanne Hubner - Jos Kolk      53,50  min.score.      40,42     55,56     55,56         51,26
     9 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     38,58     58,17  min.score.      49,17     48,54         48,62
   10 Anne-Miek Ham - Renee de Louw     43,17     55,42  n.a.      52,08     42,03         48,18
   11 Petra Balk - Marian Maas     43,42     49,92     39,58     57,29  min.score.          47,55
   12 Gerard Wegbrands     53,50  min.score.      33,33     42,71     59,65         47,30
   13 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     53,67     38,00     52,92     43,40  min.score.          47,00
   14 Els v.Verseveld - Kees Kasteel  min.score.      41,58     59,17     45,14     40,21         46,53
   15 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     53,48     41,58  n.a.      44,10     41,67         45,21
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 25-nov 2-dec 9-dec 6-jan 13-jan gem. score
                     %
     1 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     56,67     54,75  min.score.      61,46     55,73         57,15
     2 Mia v Geet - Jos v.Velzen     57,50     54,52     52,36     62,50  min.score.          56,72
     3 Lyda Zondag - Jan Visser     47,50     52,50  min.score.      61,81     59,38         55,30
     4 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     54,58     55,83     46,70     55,56  min.score.          53,17
     5 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn  min.score.      52,83     47,40     49,65     61,98         52,97
     6 Monique Jongman - Janny Siliakus     40,00     62,00     48,91     55,56  n.a.          51,62
     7 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     48,75  min.score.      52,60     51,74     50,83         50,98
     8 Lonneke Vork - Ger Jager     55,65  n.a.      53,99     47,57     45,00         50,55
     9 Ellen Meijer - Wil Willems     53,75     50,50     56,08  min.score.      40,63         50,24
   10 Marijke Beem - Else Bosman  min.score.      41,30     58,51     49,31     51,67         50,20
   11 Annie en Paul Nieuwendijk      53,83  min.score.      46,01     44,79     50,00         48,66
   12 Anja en Huib Jonker     51,58     46,17     50,87     44,59  n.a.          48,30
   13 Greetje Maaten - An de Vries     55,75     43,58     43,23     40,28  n.a.          45,71
   14 Ada Stoof - Itje de Vries     37,18     44,00     46,94     32,99  n.a.          40,28
   -   Hennie Muller - John Willemsen  n.a.   n.a.   n.a.      49,31     45,31              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.