Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 3    
  15-1-2019            
  A-Lijn 19-nov 26-nov 9-dec 7-jan 14-jan gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     56,77     64,06     64,84     58,10  min.score.          60,94
     2 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     57,29     55,21     58,07     45,36  min.score.          53,98
     3 Alba Arnau - Jetty Persoon/Ronald Surig     48,44     57,03  min.score.      52,16     53,65         52,82
     4 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen  min.score.      55,99     53,13     50,71     51,30         52,78
     5 Loes Ijpma - Roos Thomas  min.score.      42,97     42,45     60,12     63,80         52,34
     6 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     52,60     54,17     56,77     45,24  min.score.          52,20
     7 Betty en Herman Harte     59,11  min.score.      54,69     48,51     45,83         52,04
     8 Marga Kroon - Kees Brockhoff     50,26  min.score.      53,91     56,25     46,88         51,83
     9 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort   min.score.      51,04     51,56     49,70     54,43         51,68
   10 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     51,56  min.score.      50,52     51,25     52,34         51,42
   11 Emmy en Gerard v.Beek     45,31     52,08     48,70  min.score.      57,81         50,98
   12 Han Honselaar - Gerard Nelis     46,35     54,69  min.score.      55,06     45,83         50,48
   13 Thea Gorter - Ria Tiemessen     51,04  min.score.      48,18     53,10     48,96         50,32
   14 Patricia Tjiook - Hans Go  min.score.      51,82     49,74     47,92     50,00         49,87
   15 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     52,86     46,88     47,70     51,79  min.score.          49,81
   16 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     55,47     47,92  min.score.      44,05     48,96         49,10
   17 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide/Marc     53,39     39,84     46,61  n.a.      52,34         48,05
   18 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     44,53     50,78  min.score.      40,06     44,53         44,98
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 19-nov 26-nov 9-dec 7-jan 14-jan gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Dirma en Toon Koningen     52,92     64,08  min.score.      63,89     56,60         59,37
     2 Yvonne Jongkind - Roos Korver     52,50     51,40     65,59  min.score.      57,22         56,68
     3 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     48,75     47,14     68,75  min.score.      55,21         54,96
     4 Hans Stakenburg - Ronald Surig  min.score.      54,97     57,14     52,16     53,65         54,48
     5 Ton Celie - Huub Zandvliet  min.score.      47,05     49,40     56,94     57,85         52,81
     6 Maty Szabo - Herman Koperdraad       63,63  min.score.      47,28     54,51     43,68         52,28
     7 Sonja en Joop Lettteboer     57,50     50,27     44,35     56,60  min.score.          52,18
     8 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     44,00     56,28     50,30  min.score.      55,90         51,62
     9 Corrie en Guus Mantel     45,00     50,27  min.score.      51,74     56,94         50,99
   10 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     52,08     47,92  min.score.      46,88     50,69         49,39
   11 Els v.d.Kar - Harry Blom  n.a.      59,32     54,17     46,88     36,81         49,30
   12 Anna en Hans Snoek     46,27     40,09     57,14  n.a.      53,68         49,30
   13 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     47,92     48,30  min.score.      57,29     43,40         49,23
   14 Herman Groenendal - Simon Werkman     53,50     46,43     43,75     52,78  min.score.          49,12
   15 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     43,33     49,52     44,94  min.score.      56,32         48,53
   16 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     50,93     45,42  min.score.      42,01     45,83         46,05
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 19-nov 26-nov 9-dec 7-jan 14-jan gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom      53,82     63,82     61,25     53,82  min.score.          58,18
     2 Dity Poos - Ans Sinnema     63,63  min.score.      59,58     48,96     57,29         57,37
     3 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     63,19  min.score.      52,92     52,78     55,21         56,03
     4 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer  min.score.      63,78     50,83     63,89     44,44         55,74
     5 Suzanne Hübner en Partner     46,53  n.a.      65,59     51,25     52,82         54,05
     6 Vrony v. Veen - Lia Woortman     53,13     64,17  min.score.      54,17     41,81         53,32
     7 Riet Koot - Mee Liem      44,44     47,88     60,50     60,07  min.score.          53,22
     8 Cora en Jan Kolk     59,72     46,38  n.a.      53,13     48,93         52,04
     9 Anneke Groenendal - Leo de Jong     53,47     47,33  min.score.      52,78     50,35         50,98
   10 Ger Jager en Partner     53,82     52,03     46,13  n.a.      47,92         49,98
   11 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     49,31  min.score.      51,50     49,65     49,38         49,96
   12 Ans Horstmanshoff - Toos Mostard     48,96     47,67  min.score.      39,24     60,07         48,99
   13 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     56,68     45,49     44,50  min.score.      48,26         48,73
   14 Barbara den Haan - John Titulaer  min.score.      49,93     49,50     43,40     48,96         47,95
   15 Ank en Freek de Graaf     39,58     42,78  n.a.      50,69     57,29         47,59
   16 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     43,40  min.score.      50,00     45,49     48,19         46,77
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 19-nov 26-nov 9-dec 7-jan 14-jan gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Rita Heye - Wouda Roos   min.score.      61,31     55,45     64,29     53,87         58,73
     2 Hettie Diepgrond - Ad Lustenhouwer     71,43     50,89     53,48  min.score.      52,98         57,20
     3 Tili Faber - Arry Koetsier     55,36     55,95  min.score.      54,17     54,17         54,91
     4 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger  min.score.      50,60     58,42     55,95     52,82         54,45
     5 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     57,44  min.score.      51,86     53,27     51,19         53,44
     6 Sophie Rothe - Ted de Gee  min.score.      59,23     56,58     43,15     48,51         51,87
     7 Anne Lammers - Frits Even  min.score.      52,98     55,57     49,70     46,73         51,25
     8 Annette Eweg - Yvette Gerlof     52,68     53,27     49,49     49,40  min.score.          51,21
     9 Anja en Huib Jonker     53,57     44,94  min.score.      48,81     52,98         50,08
   10 Marjette Kolkman - Corrie Rats  min.score.      48,21     47,83     55,95     48,21         50,05
   11 Petra Balk - Marian Maas     47,02     55,95     46,93     45,83  min.score.          48,93
   12 Lyda Zondag - Jan Visser     54,76     41,37  min.score.      50,89     47,32         48,59
   13 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     47,62  min.score.      48,18     48,51     47,92         48,06
   14 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     43,45     47,02     53,10     45,54  min.score.          47,28
   15 Mia v Geet - Jos v.Velzen     47,02     43,45     43,17  min.score.      50,30         45,99
   16 Giny en Jan v.Oostveen     46,73     44,64     47,71     41,72  n.a.          45,20
   -   Riet en Piet Bergkamp  n.a.   n.a.   n.a.      43,15     59,82              -  
   -   Nicolien Breijs - Anton Bakker  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.      61,61              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 19-nov 26-nov 9-dec 7-jan 14-jan gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Elfride Telting - André Janssens      55,65     70,42     66,67     56,25  min.score.          62,25
     2 Jannie en Albert Hulleman     64,29  min.score.      48,81     66,04     58,04         59,30
     3 Els v.Verseveld - Kees Kasteel  min.score.      60,00     62,20     54,51     54,76         57,87
     4 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn     64,58  n.a.      46,13     57,29     55,95         55,99
     5 Annie en Paul Nieuwendijk      58,63     57,50     60,71     45,14  min.score.          55,50
     6 Ellen Meijer - Wil Willems     47,32  min.score.      53,57     57,99     59,82         54,68
     7 Helen Conijn en Partner     47,32  min.score.      53,57     65,63     47,92         53,61
     8 Jolanda Dijkstra en Partner     50,93  min.score.      46,43     65,63     48,93         52,98
     9 Carine Bos - Marijke Brand     49,11     48,75  min.score.      45,83     64,58         52,07
   10 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     55,65     46,25     54,46  min.score.      48,81         51,29
   11 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     52,68     47,92     45,54     53,47  min.score.          49,90
   12 Greetje Maaten - An de Vries     47,92     54,17     47,62     40,90  min.score.          47,65
   13 Lonneke Vork-Yvonne v.d.Wildt     42,26     44,17  min.score.      43,75     52,68         45,72
   14 Marijke Beem - Else Bosman     41,67     48,33     44,94     46,81  min.score.          45,44
   15 Carla Vosse - Itje de Vries     44,05     44,17     46,43  min.score.      45,54         45,05
   16 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     47,32  n.a.      43,75     39,86     47,92         44,71
   17 Madeleine en Edwin Okel     33,33     37,92     45,24     34,95  n.a.          37,86
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus     51,19  n.a.      49,40  n.a.   n.a.               -  
   -   Hennie Muller - John Willemsen  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.      60,12              -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.