Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 4    
  18-2-2020            
  A-Lijn           gem. score
    20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb        %
     1 Ethel v.Bockel     52,68     54,91     64,88  n.a.      64,58         59,26
     2 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis  min.score.      54,76     59,82     53,57     64,58         58,18
     3 Wim Sinnige - Hans Slagboom     54,46  min.score.      64,29     54,76     52,98         56,62
     4 Marieke Molleman - Monique v.d.Zalm     52,68     52,56     64,58     51,49  n.a.          55,33
     5 Marga Kroon - Kees Brockhoff     54,17     56,25     47,92     58,04  min.score.          54,10
     6 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     49,40     60,12     45,83  min.score.      57,14         53,12
     7 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     53,27     53,57  min.score.      52,08     52,38         52,83
     8 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      55,65     55,36     46,43  min.score.      52,38         52,46
     9 Betty en Herman Harte     45,54     50,89     59,52  min.score.      52,98         52,23
   10 Han Honselaar - Gerard Nelis     34,82     52,08     64,88  n.a.      55,36         51,79
   11 Loes Ijpma - Roos Thomas     57,44     45,83     47,92     55,65  min.score.          51,71
   12 Thea Gorter - Ria Tiemessen     50,60     50,60  min.score.      45,83     56,25         50,82
   13 Patricia Tjiook - Hans Go     48,21  min.score.      44,64     49,40     57,14         49,85
   14 Herman de Louw - Rob Nielen  min.score.      47,80     55,06     46,73     42,86         48,11
   15 Ton Celie - Huub Zandvliet     47,32  min.score.      41,07     56,55     43,15         47,02
   16 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     50,60     41,96  min.score.      50,30     44,94         46,95
   17 Herman Groenendal - Arie v.Nieuwkerk     50,60     47,56     41,67     41,07  min.score.          45,23
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb gem. score
                     %
     1 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     58,26     54,91     60,26     53,13  min.score.          56,64
     2 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen  min.score.      52,78     48,82     57,19     60,83         54,91
     3 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     51,75     63,19     54,38  min.score.      50,00         54,83
     4 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer  n.a.      57,29     57,19     49,48     52,94         54,23
     5 Dirma en Toon Koningen     56,08  min.score.      53,30     51,56     53,33         53,57
     6 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler  n.a.      66,67     47,25     49,58     49,58         53,27
     7 Yvonne Jongkind - Roos Korver     58,26  min.score.      49,33     59,06     41,25         51,98
     8 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     58,26  min.score.      49,06     53,13     43,75         51,05
     9 Emmy en Gerard v.Beek     48,25     48,96     50,97     55,73  min.score.          50,98
   10 Wil en Hildo de Haas     39,58     52,08     50,87  n.a.      60,42         50,74
   11 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     51,92     52,43     52,47     44,79  n.a.          50,40
   12 Anna en Hans Snoek     53,25     52,78     45,68  n.a.      46,25         49,49
   13 Corrie en Guus Mantel     45,08  min.score.      46,70     44,27     58,33         48,60
   14 Ank Sickingen - Herman Koperdraad    min.score.      49,65     44,27     48,54     50,42         48,22
   15 Jetty Persoon - Piet Hooijman     48,00     43,75     47,22     41,69  n.a.          45,16
   16 Ank de Graaf - Maty Szabo     48,92     39,88     39,58     43,75  min.score.          43,03
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb gem. score
                     %
     1 Els v.d.Kar - Harry Blom  min.score.      62,20     60,76     61,31     57,23         60,38
     2 Roos-Marie Wijs - Ronald Surig     54,04     59,82     54,86     61,90  min.score.          57,66
     3 Tili Faber - Arry Koetsier     62,50     58,33     51,04  min.score.      57,74         57,40
     4 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     59,23     49,70  min.score.      60,42     49,32         54,67
     5 Ad Lustenhouwer - Paul Straeter     60,71     52,98     52,78     47,32  min.score.          53,45
     6 Sonja en Joop Letteboer     56,55  min.score.      63,54     44,94     42,65         51,92
     7 Anneke Groenendal - Leo de Jong  min.score.      50,00     45,49     55,65     56,52         51,92
     8 Carine Bos - Marijke Brand     50,89  min.score.      61,11     44,35     51,10         51,86
     9 Barbara den Haan - John Titulaer     51,24     53,27  min.score.      54,17     48,69         51,84
   10 Sophie Rothe - Ted de Gee     48,51     50,89  min.score.      48,51     59,43         51,84
   11 Dity Poos - Ans Sinnema     47,02  min.score.      53,47     45,54     60,68         51,68
   12 Cora en Jan Kolk     45,54     55,95  min.score.      47,92     52,47         50,47
   13 Marjette Kolkman - Corrie Rats  min.score.      46,73     47,92     56,25     48,60         49,88
   14 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     45,54     50,89     52,78  min.score.      44,64         48,46
   15 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     42,26  min.score.      49,33     44,05     46,16         45,45
   16 Riet en Piet Bergkamp     44,05     52,68     39,24  min.score.      42,17         44,54
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb gem. score
                     %
     1 Susanne Hubner - Jos Kolk   min.score.      55,90     61,96     59,06     52,94         57,47
     2 Vrony v. Veen - Lia Woortman     55,90  n.a.      59,31     56,60     55,90         56,93
     3 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     59,17     60,07  min.score.      55,21     48,26         55,68
     4 Annette Eweg - Yvette Gerlof  min.score.      66,67     49,76     51,39     50,00         54,46
     5 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff      64,92     46,18     48,02     56,25  min.score.          53,84
     6 Elfride Telting - André Janssens  n.a.      43,13     56,42     63,89     49,31         53,19
     7 Lieke Glaudemans  - Ank Wahlen     53,75     43,13     54,24  min.score.      55,56         51,67
     8 Rita Heye - Wouda Roos      52,22     51,04     50,72  min.score.      50,35         51,08
     9 Anne-Miek Ham - Renee de Louw     52,08     48,26     49,83  min.score.      53,47         50,91
   10 Gerard Wegbrands  min.score.      46,88     46,35     57,29     52,43         50,74
   11 Mia v Geet - Jos v.Velzen  min.score.      57,99     41,15     52,78     43,75         48,92
   12 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     57,29     43,06     43,99  min.score.      48,61         48,24
   13 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     59,17     42,01  min.score.      46,18     44,79         48,04
   14 Anne Lammers - Frits Even  min.score.      47,92     46,35     46,88     49,65         47,70
   15 Petra Balk - Marian Maas     43,54     43,61     48,78  min.score.      52,78         47,18
   -   Lyda Zondag - Jan Visser     33,54     54,17  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb gem. score
                     %
     1 Annie en Paul Nieuwendijk      53,82     62,08     58,96     53,75  n.a.          57,15
     2 Els v.Verseveld - Kees Kasteel  min.score.      47,50     50,21     53,33     68,54         54,90
     3 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn  min.score.      56,25     42,50     56,25     59,06         53,52
     4 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     58,33     48,33     50,21     55,42  min.score.          53,07
     5 Lonneke Vork - Ger Jager     54,51     55,42     51,56     47,50  min.score.          52,25
     6 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     44,10     47,92     63,02  min.score.      53,13         52,04
     7 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     54,51     56,25  min.score.      47,92     49,38         52,02
     8 Anja en Huib Jonker     53,13     49,17     45,31     57,92  n.a.          51,38
     9 Ellen Meijer - Wil Willems     50,69     44,58     57,29     52,50  min.score.          51,27
   10 Hennie Muller - John Willemsen     54,86     42,92  min.score.      46,25     55,73         49,94
   11 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     53,82     40,42  min.score.      47,50     55,42         49,29
   12 Greetje Maaten - An de Vries     43,06     49,17     59,58     44,58  n.a.          49,10
   13 Marijke Beem - Else Bosman     42,71     44,36  n.a.      43,75     43,85         43,67
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus     56,60  n.a.   n.a.   n.a.      34,69              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.