Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 5    
  26-3-2019            
  A-Lijn 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     53,87     60,76     64,88     57,74  min.score.          59,31
     2 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     55,06     54,31  min.score.      58,04     54,69         55,53
     3 Thea Gorter - Ria Tiemessen     57,44     53,82  min.score.      54,35     55,21         55,21
     4 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     55,95     54,31     51,19     52,08  min.score.          53,38
     5 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      47,92     48,96     55,71  min.score.      59,11         52,93
     6 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     48,21     53,33     51,49  n.a.      58,59         52,91
     7 Marga Kroon - Kees Brockhoff     53,27     53,26     49,11     52,68  min.score.          52,08
     8 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     43,75  n.a.      52,62     53,21     54,43         51,00
     9 Loes Ijpma - Roos Thomas  min.score.      43,75     51,79     53,39     54,69         50,91
   10 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     51,49     48,26  min.score.      48,10     52,60         50,11
   11 Betty en Herman Harte     47,02     50,35     49,70     52,68  min.score.          49,94
   12 Dirma en Toon Koningen     48,21  min.score.      49,11     54,11     47,66         49,77
   13 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     48,81     47,22  min.score.      49,40     52,34         49,44
   14 Patricia Tjiook - Hans Go     58,04     43,06     53,33  min.score.      42,97         49,35
   15 Alba Arnau - Jetty Persoon  min.score.      56,25     50,00     46,13     44,53         49,23
   16 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     50,89  min.score.      43,04     45,24     55,21         48,60
   17 Han Honselaar - Gerard Nelis     43,75     45,24     52,68     46,73  min.score.          47,10
   18 Corrie en Guus Mantel     44,64     50,49  min.score.      41,61     44,27         45,25
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Emmy en Gerard v.Beek  min.score.      60,12     57,44     51,74     56,55         56,46
     2 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     60,71  min.score.      53,57     53,47     57,74         56,37
     3 Nicoline Breijs - Anton Bakker     55,65  n.a.      59,23     52,78     57,44         56,28
     4 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     56,55     55,06     50,30  min.score.      55,95         54,47
     5 Nellie en Arie v.Nieuwkerk     48,21     58,57     52,78     51,54  min.score.          52,77
     6 Maty Szabo - Herman Koperdraad       57,44  min.score.      51,49     54,51     45,24         52,17
     7 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     50,60     50,30  min.score.      54,17     53,27         52,09
     8 Els v.d.Kar - Harry Blom     52,98     47,62  min.score.      54,17     53,57         52,09
     9 Ton Celie - Huub Zandvliet     43,75     55,65  min.score.      55,42     52,68         51,88
   10 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom   min.score.      52,68     47,92     47,43     55,06         50,77
   11 Anna en Hans Snoek     49,40  min.score.      52,98     50,07     48,81         50,32
   12 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     53,27     52,38     57,20  n.a.      38,39         50,31
   13 Sonja en Joop Lettteboer     50,00     46,43     52,68  min.score.      49,40         49,63
   14 Yvonne Jongkind - Roos Korver  min.score.      55,36     47,92     49,31     45,83         49,61
   15 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     55,36  min.score.      46,67     45,83     49,40         49,32
   16 Rita Heye - Wouda Roos      42,56     51,49  min.score.      45,35     44,64         46,01
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Suzanne Hübner - Ank Sickenger     52,78     65,63  min.score.      68,15     56,94         60,88
     2 Riet Koot - Mee Liem   min.score.      53,82     59,72     57,74     48,61         54,97
     3 Barbara den Haan - John Titulaer     50,69  min.score.      59,38     52,08     55,83         54,50
     4 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen  min.score.      53,82     55,90     53,57     50,69         53,50
     5 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     59,72  min.score.      50,69     53,87     49,58         53,47
     6 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     56,25     48,61     54,51  min.score.      52,78         53,04
     7 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     46,18     48,61  n.a.      56,85     60,42         53,02
     8 Vrony v. Veen - Lia Woortman     56,94     54,17  min.score.      51,79     47,22         52,53
     9 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     45,14     54,86  min.score.      54,17     52,08         51,56
   10 Jannie en Albert Hulleman     54,51     43,06     57,64  min.score.      44,58       49,948
   11 Herman Groenendal en Partner  min.score.      58,57     52,78     51,54     36,90       49,946
   12 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     47,57  min.score.      53,13     47,92     50,42         49,76
   13 Anneke Groenendal - Leo de Jong     55,56     47,22     50,00     45,24  min.score.          49,51
   14 Dity Poos - Ans Sinnema     52,78     47,57  min.score.      47,62     50,00         49,49
   15 Tili Faber - Arry Koetsier     52,78     52,78  min.score.      44,94     44,10         48,65
   16 Simon Werkman en Partner     40,97     46,37     52,62     49,72  n.a.          47,42
   17 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg  n.a.      37,65     36,46     38,69     50,35         40,79
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Riet en Piet Bergkamp     65,56     57,64  min.score.      53,82     54,49         57,88
     2 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff      57,01  min.score.      60,42     56,25     56,04         57,43
     3 Marjette Kolkman - Corrie Rats     46,25  min.score.      57,64     68,40     43,96         54,06
     4 Ger Jager - Paul Straeter/Partner     51,91     56,56  min.score.      52,08     55,57         54,03
     5 Sophie Rothe - Ted de Gee  min.score.      52,19     55,90     54,51     52,59         53,80
     6 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     46,25     55,42  min.score.      53,82     55,57         52,77
     7 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     52,54     48,58  min.score.      53,82     53,73         52,17
     8 Ank en Freek de Graaf     49,64     61,49     49,65  min.score.      46,40         51,80
     9 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn     53,30  min.score.      49,31     53,82     45,96         50,60
   10 Anne Lammers - Frits Even  n.a.      42,08     59,72     47,22     51,28         50,08
   11 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     53,06     50,58     41,67  min.score.      49,20         48,63
   12 Annette Eweg - Yvette Gerlof     47,74     54,10     44,44  min.score.      46,64         48,23
   13 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     49,58  min.score.      42,36     49,72     49,20         47,72
   14 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     38,26     51,63     51,39  min.score.      47,71         47,25
   -   Cora en Jan Kolk     51,67  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Elfride Telting - André Janssens      44,62  n.a.   n.a.   n.a.      49,20              -  
   -   Lyda Zondag - Jan Visser  n.a.   n.a.   n.a.      44,10     54,97              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     62,95     57,08  min.score.      59,03     55,42         58,62
     2 Petra Balk - Marian Maas     65,21     47,08     54,51     54,17  min.score.          55,24
     3 Lonneke Vork-Yvonne v.d.Wildt     49,20     59,58     54,86     49,65  min.score.          53,32
     4 Annie en Paul Nieuwendijk   n.a.      50,42     47,57     50,35     62,50         52,71
     5 Mia v Geet - Jos v.Velzen  min.score.      47,50     62,85     48,26     47,50         51,53
     6 Ellen Meijer - Wil Willems  min.score.      47,08     53,47     48,61     55,42         51,15
     7 Hennie Muller - John Willemsen     54,27     47,92     47,92     53,82  min.score.          50,98
     8 Greetje Maaten - An de Vries     47,83  min.score.      57,29     49,65     48,75         50,88
     9 Carla Vosse - Itje de Vries     53,58     47,50     51,39     50,69  min.score.          50,79
   10 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     42,26     49,58  min.score.      54,17     53,33         49,84
   11 Monique Jongman - Janny Siliakus     57,12     46,25  min.score.      48,61     46,67         49,66
   12 Anja en Huib Jonker  n.a.      55,00     51,39     41,67     41,67         47,43
   13 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     45,24  n.a.      42,36     41,32     51,67         45,15
   14 Madeleine en Edwin Okel     38,31     32,92     44,79     50,00  n.a          41,51
   -   Marijke Beem - Else Bosman     33,33     62,08  n.a.   n.a.   n.a               -  
   -   Carine Bos - Marijke Brand     59,62  n.a.   n.a.   n.a.   n.a               -  
   -   Ada Stoof en  Partner     51,91  n.a.   n.a.   n.a.   n.a               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.