Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 6    
  21-5-2019            
  A-Lijn 1-apr 8-apr 6-mei 13-mei 20-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     61,90     62,80     57,66     67,71  min.score.          62,52
     2 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     60,77     62,50  min.score.      57,60     50,60         57,87
     3 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     50,60     63,21  min.score.      49,48     65,77         57,27
     4 Nicoline Breijs - Anton Bakker     57,50     55,95     60,94  min.score.      53,39         56,95
     5 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis  min.score.      63,21     54,17     52,34     49,70         54,86
     6 Thea Gorter - Ria Tiemessen     51,79     51,79  min.score.      55,47     58,63         54,42
     7 Marga Kroon - Kees Brockhoff     54,46     47,92     57,81     54,69  min.score.          53,72
     8 Patricia Tjiook - Hans Go     46,13     52,92     54,43     60,16  min.score.          53,41
     9 Betty en Herman Harte     44,35  min.score.      52,08     58,07     57,14         52,91
   10 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     45,00  min.score.      52,60     65,63     41,67         51,23
   11 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      47,92     50,30  min.score.      50,78     51,79         50,20
   12 Emmy en Gerard v.Beek     55,36     44,82     49,74  min.score.      47,68         49,40
   13 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk  min.score.      43,93     57,81     46,25     48,69         49,17
   14 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     45,00     47,92     55,73  min.score.      47,62         49,07
   15 Loes Ijpma - Roos Thomas     49,40  min.score.      40,89     42,86     62,50         48,91
   16 Alba Arnau - Jetty Persoon     55,95     47,32  min.score.      42,71     44,94         47,73
   17 Dirma en Toon Koningen     54,46     46,49  min.score.      42,50     46,31         47,44
   18 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck  min.score.      49,11     37,75     44,01     49,70         45,14
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 1-apr 8-apr 6-mei 13-mei 20-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Han Honselaar - Gerard Nelis     63,99     62,50     57,66  min.score.      48,61         58,19
     2 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest  min.score.      53,13     56,60     61,25     61,46         58,11
     3 Arie v.Nieuwkerk - Herman Groenendal     51,49     63,75     52,08     63,33  min.score.          57,66
     4 Els v.d.Kar - Harry Blom     54,76     47,57     53,47  min.score.      60,76         54,14
     5 Anna en Hans Snoek     52,38  min.score.      51,39     55,42     48,61         51,95
     6 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     49,40     51,04     52,08  min.score.      54,10         51,65
     7 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     53,27     52,92     47,92     52,08  n.a.          51,55
     8 Ton Celie - Huub Zandvliet     51,19     43,40     52,08  min.score.      57,29         50,99
     9 Mee Liem - Simon Werkman     55,65     47,57     52,43     45,00  min.score.          50,16
   10 Barbara den Haan - John Titulaer     48,51     50,83     55,21  n.a.      45,83         50,10
   11 Maty Szabo - Herman Koperdraad       47,02     49,65     50,69  min.score.      48,96         49,08
   12 Suzanne Hübner - Ank Sickenger     50,00  min.score.      44,79     54,58     44,44         48,45
   13 Corrie en Guus Mantel     50,89     66,25     36,81     39,58  n.a.          48,38
   14 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn  min.score.      46,25     43,40     49,17     47,22         46,51
   15 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom      41,07     37,85     39,10  n.a.      51,39         42,35
   -   Sonja en Joop Lettteboer     39,58  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 1-apr 8-apr 6-mei 13-mei 20-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk  min.score.      59,72     46,88     63,82     50,00         55,11
     2 Jos Kolk - Gerard Wegbrands  min.score.      61,81     51,74     52,43     52,92         54,73
     3 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard     60,42  min.score.      47,92     52,78     56,67         54,45
     4 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     53,13  min.score.      53,82     55,21     51,67         53,46
     5 Vrony v. Veen - Lia Woortman  min.score.      57,64     51,39     58,94     44,58         53,14
     6 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     60,42     48,61     52,43  min.score.      50,83         53,07
     7 Anneke Groenendal - Leo de Jong     67,36     43,40     59,03     41,67  min.score.          52,87
     8 Yvonne Jongkind - Roos Korver  min.score.      52,43     54,17     48,96     55,00         52,64
     9 Dity Poos - Ans Sinnema     59,93     49,31     43,06  min.score.      57,50         52,45
   10 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     53,13     59,03     48,61     47,85  min.score.          52,16
   11 Marjette Kolkman - Corrie Rats     50,00  min.score.      45,83     59,03     51,67         51,63
   12 Rita Heye - Wouda Roos      52,71  n.a.      55,56     46,53     50,83         51,41
   13 Hettie Diepgrond - Ans Horstmanshoff   min.score.      44,44     45,83     59,72     54,10         51,02
   14 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler  min.score.      49,65     50,00     44,10     47,92         47,92
   15 Riet en Piet Bergkamp     42,71     39,83  min.score.      41,18     52,08         43,95
   -                           -   
   -                           -   
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 1-apr 8-apr 6-mei 13-mei 20-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Cora en Jan Kolk     68,47     61,11     52,10  min.score.      53,33         58,75
     2 Sophie Rothe - Ted de Gee/Piet Groen     61,11     57,57     46,70  min.score.      58,75         56,03
     3 Tili Faber - Arry Koetsier  min.score.      61,39     51,05     58,06     48,33         54,71
     4 Ank en Freek de Graaf     61,81     51,39     50,83     54,44  min.score.          54,62
     5 Anne Lammers - Frits Even     49,10     55,42     54,83     58,61  min.score.          54,49
     6 Elfride Telting - André Janssens      50,35     56,60     54,67     52,85  min.score.          53,62
     7 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     56,60  min.score.      49,40     52,54     55,83         53,59
     8 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     54,79  min.score.      53,59     48,78     57,08         53,56
     9 Lyda Zondag - Jan Visser     54,86     46,67     52,25  min.score.      57,92         52,93
   10 Petra Balk - Marian Maas  min.score.      47,29     56,58     53,75     50,42         52,01
   11 Lonneke Vork - Ger Jager     51,11     54,24     43,48     48,19  n.a.          49,26
   12 Helen Conijn - Jolanda Dijkstra     40,63     43,40  n.a.      58,94     46,18         47,29
   13 Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     47,92     43,75     49,58     45,31  n.a.          46,64
   14 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn  min.score.      49,65     43,00     44,62     44,58         45,46
   15 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek  min.score.      40,28     42,80     48,68     34,58         41,59
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 1-apr 8-apr 6-mei 13-mei 20-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     70,00     48,26     56,00     53,65     56,94         56,97
     2 Annette Eweg - Yvette Gerlof     65,00     62,50     55,17     51,88     42,71         55,45
     3 Annie en Paul Nieuwendijk      50,42     51,39     52,83     57,81     57,99         54,09
     4 Mia v Geet - Jos v.Velzen     46,67     54,51     62,33     53,13     48,96         53,12
     5 Monique Jongman - Janny Siliakus  n.a.      58,68     49,17     55,73     42,01         51,40
     6 Hennie Muller - John Willemsen     50,83     45,49     48,50     50,63     60,76         51,24
     7 Greetje Maaten - An de Vries     41,25     56,25  n.a.   n.a.      53,13         50,21
     8 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     45,83     50,35     46,52     51,04     54,17         49,58
     9 Marijke Beem - Else Bosman  n.a.   n.a      43,58     50,00     50,35         47,98
   10 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     40,00     47,57     50,72     45,31     53,82         47,48
   11 Carla Vosse - Itje de Vries     54,58     38,89     51,50     41,88     26,04         42,58
   12 Ellen Meijer - Wil Willems     42,92     45,83     38,83     42,71  n.a.          42,57
   13 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     43,33     40,97     41,67     39,38     40,97         41,26
   -   Anja en Huib Jonker     49,17  n.a   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Madeleine en Edwin Okel  n.a.      43,06  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Carine Bos - Marijke Brand  n.a.      56,25  n.a.   n.a.      65,97              -  
   -   Christiane Lefogeais - Jaap de Jong  n.a.   n.a      53,91  n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.